Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

PUNIOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Patvirtinta 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. D1-47


PUNIOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Punios seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Punios seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnui priskirtą teritoriją, savo kompetencijos ribose spręsti seniūnijos gyventojams iškylančias problemas, atlikti seniūnui priskirtas notarines funkcijas, koordinuoti seniūnijos tarnautojų (darbuotojų) veiklą, spręsti kitus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytus uždavinius.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - dokumentų valdymo ir seniūnijos vidaus administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪSREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą ir pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;

5.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

5.4. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

5.5. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, neperžengiant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas;

5.6. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;

5.7. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus,

5.8. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

5.9. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikiaadministracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo bei paramos būdų;

5.10.organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

5.11. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

5.12. analizuoja, kaip seniūnijai priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, atsako už nuolatinį informacijos apie šiukšlių ir atliekų surinkimą ir pervežimą iš seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių bendro naudojimo teritorijų teikimą Alytaus rajono savivaldybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms, nedelsiant informuoja šias institucijas apie galimus pažeidimus ir pagal kompetenciją imasi organizacinių priemonių šiems pažeidimams pašalinti, aiškina atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymą ir kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdo kitas Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse priskirtas seniūnams (seniūnijoms) funkcijas;

5.13. yra atsakingas ir nuolat teikia informaciją (organizuojant susitikimus su gyventojais, skelbiant informaciją seniūnijos skelbimų lentose, individualiai aiškinant gyventojams) fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymu, jos reglamentavimu, su tuo susijusių teisės aktų įgyvendinimu bei apie tai kartą per tris mėnesius pateikia informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui;

5.14. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda Seniūnijai aptarnaujamos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

5.15. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.16. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai;

5.17. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5.18. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

5.19. dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

5.20. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

5.21. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

5.22. organizuoja priskirtų registrų duomenų tvarkymą ir teikimą;

5.23. pagal savo kompetencijąprižiūri prekybą viešosiose vietose;

5.24. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

5.25. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

5.26. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;

5.27. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5.28. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

5.29. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

5.30. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

5.31. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą kasmet iki kovo 1 d. bei pagal administracijos direktoriauspareikalavimą;

5.32. priima ir pasirašo sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo;

5.32.1. socialinės pašalpos;

5.32.2. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;

5.32.3. išmokų vaikams (vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai);

5.32.4. laidojimo pašalpos;

5.32.5. gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekųtvarkymo paslaugas, kompensacijų;

5.32.6. išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas;

5.33. dalyvauja komisijos, įvertinančios laukinių gyvūnų padarytos žalos nustatymą ūkininkų pasėliams, veikloje;

5.34. dalyvauja Alytaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų piniginės socialinės paramos teikimo komisijos veikloje;

5.35. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

5.36. Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

5.37. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

5.38. Registruoja lankytojų ir gyventojų prašymus, pasiūlymus bei skundus raštu, priima ir suteikia informaciją telefonu.

5.39. Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus.

5.40. Kontroliuoja gautų dokumentų vykdymą.

5.41. Pildo seniūnijos tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius programoje „Biudžetas“ ir kiekvieną mėnesį pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui.

5.42. Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai.

5.43. Renka ir teikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie jaunus žmones (14–29 m.), gyvenančius seniūnijos teritorijoje, kiekvieną mėnesį teikia Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui mirusių seniūnijos gyventojų sąrašus.

5.44. Rengia pažymas gyventojams apie jų žemės ūkio veiklą.

5.45. Rengia pažymas valstybės įmonei Registrų centrui dėl nuosavybės teisių į statinius pripažinimo.

5.46. Priima ir registruoja gyventojų prašymus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą taikomų lengvatų.

5.47. Rengia ir teikia UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pažymas apie lengvatų taikymą vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą.

5.48. Priima ir registruoja prašymus dėl kapavietės tvarkymo ir priežiūros.

5.49. Rengia pažymas gyventojams apie faktinę gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, turto priėmimą ir tvarkymą.

5.50. Registruoja dokumentus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje ,,DocLogix“

5.51. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusiais nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 09:44:11

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528