Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Laimutė Zavistauskienė)

Patvirtinta 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1- 295

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį pedagoginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir jo piįstatyminiais aktais, Lietuvos Resdpublijkos kultūros centrų įstatymu ir jo lydimaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu ir jo lydimaisiais teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų neformalųjį švietimą, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3.4. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą;
4.2. tvarko Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);
4.3. rengia ir koordinuoja savivaldybės kultūros ir sporto programą, organizuoja projektų finansavimo konkursus, kontroliuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą, koordinuoja sporto klubų veiklą, sporto renginius mokiniams ir suaugusiems;
4.4. koordinuoja moksleivių vasaros poilsio organizavimą, rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimu, pasiruošimą moksleivių dainų šventėms, dramos, dainų ir kitiems konkursams;
4.5. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas, konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
4.6. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą; nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
4.7. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

4.7.1. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
4.7.2. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
4.7.3 mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės ūkio lėšų;
4.7.4. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
4.7.5. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
4.7.6. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
4.7.7. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
4.7.8. rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

4.8. rengia skyriaus veiklos metinę ataskaitą už savo vykdomas veiklas;
4.9. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, teikia jiems reikalingą informaciją;
4.10. darbo praktikoje taiko Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, švietimą, kultūrą ir sportą;
4.11. kaupia, tvarko ir saugo skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui į savivaldybės archyvą;
4.12. skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;
4.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-22 12:36:55

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528