Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Seniūnijos

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIO TERITORINIO PADALINIO – SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Seniūnija yra savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys – jos filialas (toliau – seniūnija), veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje - seniūnijos aptarnaujamos teritorijos dalyje. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas nustato savivaldybės taryba.
2. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono tarybos sprendimais, Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
3. Seniūnija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus. Seniūnijos nuostatus tvirtina administracijos direktorius.
4. Seniūnija turi savo antspaudą.
5. Seniūnijos darbuotojų skaičių, seniūno, seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina administracijos direktorius.
6. Seniūnijoje iš gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų gali būti sudaroma patariamoji visuomeniniais pagrindais dirbanti seniūnijos taryba, kurios nuostatus tvirtina meras.
7. Seniūnijos paskirtis – atitinkamoje savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje vykdyti notarines funkcijas pagal įstatymų nustatytą kompetenciją, išduoti seniūnijos gyventojams ir organizacijoms Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytas pažymas, administruoti ir koordinuoti viešųjų paslaugų teikimą, tvarkyti seniūnijai priskirtoje teritorijoje  gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos  neturinčių  asmenų apskaitą.


II. SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS

8. Seniūnija:

8.1. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
8.2. teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
8.3. tvarko namų ūkio knygas kaimo vietovėje;
8.4. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
8.5. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
8.6. renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje;
8.7. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
8.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
8.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
8.10. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
8.11. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
8.12. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
8.13. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
8.14. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines visuomenės plėtros programas;
8.15. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;
8.16. organizuoja viešuosius darbus;
8.17. organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
8.18. pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą;
8.19. prižiūri ir atsako už valstybės ir savivaldybės turtą,  kuriuo naudojasi seniūnija ir dėl kurio seniūnas yra pasirašęs materialinės atsakomybės sutartis;
8.20. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybei priklausantis turtas, esantis seniūnijai priskirtoje  teritorijoje;
8.21. nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
8.22. organizuoja būsto paslaugas;
8.23. organizuoja želdinių priežiūrą;
8.24. organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;
8.25. prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.

9. Seniūnas:

9.1. vykdo seniūnijai priskirtas funkcijas;
9.2. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
9.3. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
9.4. registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti;
9.5. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;
9.6. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;
9.7. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;
9.8. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias  paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų suteikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viėšųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
9.9. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
9.10. pasitelkia piniginę socialinę paramą gaunančią šeimą (vieną gyvenantį asmenį) dalyvauti savivaldybės administracijos pagal Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose;
9.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
9.12. mero pavedimu rengia ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą;
9.13. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
9.14. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos tarnautoją;
9.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
9.16. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
9.17. vykdo funkcijas, priskirtas seniūnijai ir seniūnui pagal Alytaus rajono savivaldybės  mero 2005-10-21 potvarkiu Nr. K2-46 patvirtintus Alytaus rajono savivaldybės  bei seniūnijų  tarybų nuostatus ir pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. K-279 patvirtintą Alytaus rajono gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų rinkimo tvarką;
9.18. vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas.


III. SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Seniūnijos sudėtis: seniūnas, seniūno pavaduotojas  ir specialistai.
11. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso būdu (palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
12. Seniūno ir seniūnijos specialistų funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.
13. Seniūnui ir seniūnijos tarnautojui, darbuotojui kasmetines atostogas suteikia administracijos direktorius. Seniūną jo atostogų, komandiruočių, stažuočių ar ligos metu pavaduoja seniūno pavaduotojas, o tose seniūnijose, kur seniūno pavaduotojo nėra - kitas administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.
14. Gyventojų pasiūlymai, pareiškimai bei skundai nagrinėjami savivaldybės administracijos nuostatuose nustatyta tvarka.
15. Seniūnijos veiklą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.


IV. TEISĖ IR ATSAKOMYBĖ

16. Seniūnas ir specialistai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

16.1. gauti nustatyta tvarka iš rajono savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
16.2. teikti informaciją administracijos struktūriniams padaliniams;
16.3. kelti kvalifikaciją už rajono savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių  aktų nustatytos tvarkos;
16.4. dalyvauti žinybiniuose pasitarimuose;
16.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose išdėstytas  teises.


V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Atleidžiant iš užimamų pareigų, seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys.18. Su šiais veiklos nuostatais seniūnijos valstybės tarnautojai  ir darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 03:01:07

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528