Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-821


ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) apibrėžia savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus (toliau – skyrius), kuris yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

2. Skyriaus paskirtis - užtikrinti tinkamą rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir investicinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, tinkamą viešųjų komunalinio ūkio paslaugų teikimo administravimą, kontroliuoti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar griaunamų statinių darbų kokybę, įgyvendinti aplinkos apsaugos programas, planus, strategijas, užtikrinti tinkamą ir laiku teikimą paruošiamosios projektavimo medžiagos pareiškėjams, norintiems vykdyti teritorijų planavimo ar statybos darbus ir spręsti žemėtvarkos klausimus, reikalingus savivaldybės funkcijoms vykdyti, organizuoti adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą, vykdyti administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo procedūras, įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, teisės aktų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, skirti administracines nuobaudas.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

3. Skyriaus uždaviniai: vykdyti tinkamą rajono savivaldybės komunalinio ūkio objektų būklės priežiūrą bei rajono savivaldybės komunalinio ūkio investicinių projektų įgyvendinimo priežiūrą, viešųjų komunalinio ūkio paslaugų teikimo administravimą, užtikrinti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar griaunamų statinių darbų kokybę, įgyvendinti aplinkos apsaugos programas, planus, strategijas, spręsti žemėtvarkos klausimus, reikalingus savivaldybės funkcijoms vykdyti, organizuoti adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą, vykdyti administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo procedūras, pagal kompetenciją vykdyti vieningą valstybės politiką urbanistikos, architektūros, statybos, žemės reformos ir teritorijų planavimo, kraštotvarkos srityse, kurti ir prižiūrėti rajono geoinformacinės sistemos (toliau – GIS) duomenų bazes, tvarkyti savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą, organizuoti adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą, dalyvauti administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo procedūrose.


III. FUNKCIJOS

4. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

4.1. planuoja investicijas remontui, ruošia sutartis su statybinėmis organizacijomis remonto darbams atlikti;
4.2. ruošia priešprojektinius duomenis objektų projektavimui, kontroliuoja darbų eigą, atlieka gautos techninės informacijos peržiūrą ir ekspertizę;
4.3. organizuoja baigtų statyti bei rekonstruoti objektų technines darbo komisijas bei valstybinį priėmimą, perduoda priimtus naudoti objektus į juos eksploatuojančių organizacijų balansus;
4.4. priima atliktus statybos, remonto darbus, atsako už dokumentuose nurodytų darbų kiekių ir kainų atitikimą faktiškiems darbų kiekiams ir kainoms;
4.5. dalyvauja komisijų darbe, nustatant pastatų bei statinių techninę būklę;
4.6. tikrina sąmatas, užtikrina remonto darbų eigos bei darbų kokybės kontrolę;
4.7. rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
4.8. teikia kitiems savivaldybės struktūriniams padaliniams bendrą informaciją apie objektų priėmimą naudoti (po remonto, rekonstrukcijos, statybos), duomenis apie finansavimo šaltinį ir statistines ataskaitas;
4.9. rengia ir įgyvendina ūkinės veiklos programas ir komunalinio ūkio veiklos planus, aplinkos apsaugos, želdinių tvarkymo, gamtos išteklių racionalaus naudojimo programas, planus, strategijas, programas, mažinančias neigiamą aplinkos poveikį gyventojų sveikatai ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
4.10. kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo rajono teritorijoje medžiagą, vykdo rekreacinių teritorijų, paplūdimių priežiūros kontrolę;
4.11. rengia želdinių apsaugos taisykles, vykdo jų laikymosi priežiūrą, išduoda leidimus želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti;
4.12. teikia pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti, organizuoja bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
4.13. pagal kompetenciją rengia darbų, vykdomų pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatą, sutartis ir vykdo jų kontrolę;
4.14. inicijuoja ir dalyvauja skelbiant saugotinais vertingus dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje;
4.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal skyriaus įgaliojimus ir kompetenciją;
4.16. koordinuoja vandens telkinių, esančių Alytaus rajone, nuomos klausimus;
4.17. kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą viešose vietose;
4.18. rengia atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams skyrimo ir teikimo tvarkų, sutarčių su atliekų vežėjais ir tvarkytojais projektus, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
4.19. teikia pasiūlymus dėl ekonomiškai pagrįstų vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo; analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo solidarumo principu);
4.20. kaupia ir apibendrina informaciją apie rajone susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą bei kontroliuoja atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą;
4.21. nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai informaciją apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
4.22. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymą;
4.23. analizuoja, kaip Alytaus rajono savivaldybei paskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas;
4.24. koordinuoja ir kontroliuoja komunalinių paslaugų teikimo kokybę, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą ir rinkliavos už komunalines atliekas administravimą;
4.25. koordinuoja ir kontroliuoja su Alytaus rajono sodininkų bendrijų veikla susijusius klausimus;
4.26. koordinuoja rajono vandentiekio ūkio objektų eksploataciją, ruošia rajono vandentiekio ūkio vystymosi strategiją;
4.27. ruošia sutartis vandentvarkos ir kanalizacijos remonto darbams atlikti, tikrinti sąmatas, užtikrina remonto darbų eigos bei darbų kokybės kontrolę;
4.28. kontroliuoja geriamojo vandens, centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą;
4.29. konsultuoja daugiabučių gyvenamųjų namų savininkus bendrijų steigimo, veiklos, daugiabučių namų modernizavimo klausimais, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę;
4.30. palaiko ryšius su savivaldybės administracijos skyriais, tarnybomis, rajono ugdymo ir kultūros įstaigomis, seniūnijomis, kartu sprendžia joms aktualius ūkinius klausimus;
4.31. atsako už savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo sudarymą, apskaitą bei registravimą;
4.32. surenka informaciją ir rengia pirminius kelių teisinės registracijos dokumentus;
4.33. rengia kelių priežiūros titulinius sąrašus;
4.34. rengia kelių tiesimo ir priežiūros darbų pirkimų projektinę – sąmatinę dokumentaciją;
4.35. rengia kelių būklės defektinius aktus ir juos teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
4.36. vykdo atliktų darbų ir paslaugų apskaitą pagal objektus;
4.37. rengia kelių priežiūrai skirtų lėšų paskirstymo projektus, analizuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą;
4.38. rengia sutartis su rangovais ir prekių, paslaugų teikėjais pagal kompetenciją;
4.39. kontroliuoja kelių tiesimo darbų ir naudojamų medžiagų kokybę ir atitikimą projektų reikalavimams;
4.40. dalyvauja patikrinimuose, bendradarbiauja su kontroliuojančiomis institucijomis;
4.41. dalyvauja Saugaus eismo komisijos darbe bei įgyvendina komisijos priimtus sprendimus;
4.42. parengia ir pateikia teisės aktuose nustatytą statistinę informaciją, ataskaitas pagal kompetenciją;
4.43. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas pagal šiame pareigybės aprašyme nurodytas kuruojamas veiklos sritis;
4.44. vykdo atliktų darbų ir paslaugų apskaitą pagal objektus;
4.45. rengia statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų objektų darbų pirkimo dokumentus;
4.46. planuoja lėšas elektros ūkio remontui ir jo profilaktikai;
4.47. teikia Viešųjų pirkimų komisijai ir pirkimų organizatoriams duomenis, reikalingus pirkimams organizuoti pagal skyriaus kuruojamas veiklos sritis;
4.48. kontroliuoja, kaip vykdomi mėgėjišką žūklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
4.49. prižiūri, kaip laikomasi žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų; prižiūri integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymą, verslinės žvejybos nuostatų laikymąsi, Specialiosios žvejybos nuostatų laikymąsi, pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų laikymąsi;
4.50. organizuoja ir kontroliuoja kultūros paveldo saugojimą ir puoselėjimą, rajono kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą;
4.51. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;
4.52. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pažeidimus;
4.53. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
4.54. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės tarybos paskelbti saugomi objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
4.55. kontroliuoja ir administruoja saugomų objektų tvarkybą ir priežiūrą;
4.56. tikrina, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4.57. per mėnesį nuo pateikimo dienos teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų tvarkybą parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
4.58. tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Kultūros paveldo departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
4.59. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
4.60. informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
4.61. rengia savivaldybės paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
4.62. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
4.63. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
4.64. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
4.65. kreipiasi į valstybės ir savivaldybių institucijas, valdytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis dėl informacijos apie kultūros paveldo objektus pateikimo, apžiūri, fiksuoja ir tiria nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
4.66. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus;
4.67. kontroliuoja kultūros paveldo objekte atliekamų tvarkybos darbų projekto vykdymo eigą ir kokybę;
4.68. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą, renka mokslinę-istorinę medžiagą apie kultūros vertybes;
4.69. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.70. nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją rengia raštus ir išvadas dėl institucijų paklausimų ir pavedimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus paveldosaugos klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti;
4.71. kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kitas kultūrines vertybes, esančias Alytaus rajone;
4.72. organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
4.73. atsako už tinkamą savivaldybei teisės aktais priskirtų paveldosaugos srities funkcijų vykdymą;
4.74. administruoja per komunalines įmones apšvietimo, jėgos ir lauko elektros tinklų techninę būklę;
4.75. rengia priemones taupiam elektros naudojimui;
4.76. kontroliuoja, kaip atliekami elektros įrenginių montavimo, remonto ir bandymo darbai;
4.77. organizuoja įžeminimo grandinių tarp įžeminimo magistralinių ir elektros įrenginių elektros instaliacijos, izoliacijos, pastatų žaibosaugos varžų matavimus;
4.78. tvarko elektros sunaudojimo apskaitą, rengia ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ir organizacijoms nustatytus ataskaitinius dokumentus, vykdo elektros energijos sunaudojimo analizę;
4.79. ruošia sutartis su elektros energijos ir kitų paslaugų tiekėjais bei paslaugų vartotojais ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
4.80. planuoja lėšas elektros ūkio remontui ir jo profilaktikai;
4.81. organizuoja naujai elektrifikuojamų arba rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos paruošimą;
4.82. rūpinasi telefoninio ryšio technine būkle, planuoja lėšas jo remontui ir modernizavimui;
4.83. rengia vidaus teisės aktų projektus, susijusius su žemės sklypų formavimu ir tvarkymu, žemės sklypų teisių perėmimu ir kitus vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;
4.84. teikia asmenims konsultacijas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo, kitais žemės planavimo klausimais; konsultuoja rajono gyventojus ir projektuotojus, statytojus žemės, projektavimo, gyvenamųjų namų ir sodybų projektavimo bei statybos, aplinkos tvarkymo klausimais, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;
4.85. teikia pasiūlymus teritorijų planavimo dokumentams rengti savivaldybės teritorijoje;
4.86. organizuoja naujų žemės sklypų įteisinimą po savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu;
4.87. organizuoja žemės sklypų kadastrinius matavimus ir jų įrašymą į nekilnojamojo turto registrą pagal gautus teritorijų planavimo dokumentus;
4.88. organizuoja savivaldybės nuosavybėn perduodamų valstybinės žemės sklypų dokumentų rengimą; organizuoja savivaldybei valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis perduodamų valstybinės žemės sklypų dokumentų rengimą;
4.89. skyriaus tarnautojai dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektus;
4.90. skyriaus tarnautojai dalyvauja komisijų, darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje;
4.91. rengia administracinių paslaugų, susijusių su skyriui priskirta veikla, aprašymus;
4.92. teikia savivaldybės administracijos darbuotojams konsultacijas dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais;
4.93. elektroniniu būdu vykdo teritorijų planavimo procesą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
4.94. dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius savivaldybės teritorijoje;
4.95. teikia pasiūlymus ir dalyvauja vykdant savivaldybės strateginį planavimą; atlieka skyriui priskirtos strateginio veiklos plano programos planavimo bei vykdymo darbus;
4.96. teisės aktų nustatyta tvarka peržiūri parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
4.97. tvarko Teritorijų planavimo dokumentų registrą;
4.98. nagrinėja bei derina žemėtvarkos ir kitų projektavimo institucijų parengtus projektus, dalyvauja jų svarstyme;
4.99. vykdo žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir kitas teisės aktais numatytas procedūras;
4.100. atstovauja savivaldybės administraciją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais, susijusiais su kuruojamomis sritimis;
4.101. dalyvauja rengiant planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti;
4.102. formuoja geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS), kadastrų ir kitų informacinių sistemų sudarymo, palaikymo ir atnaujinimo darbų strategiją;
4.103. nuolat pildo GIS duomenų bazes naujai parengtų teritorijų planavimo dokumentų, išpildomų ir topografinių nuotraukų, sklypų planų, savivaldybės ir kitų įmonių ir įstaigų sukurtais duomenimis;
4.104. kuria ir palaiko rajono GIS duomenų bazes;
4.105. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinių programų, tarptautinių projektų ir prioritetinių GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų palaikymo ir atnaujinimo darbų finansavimo;
4.106. vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų GIS sistemų administratoriais;
4.107. sistemina informaciją apie GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų duomenų bazių turinį, atnaujinimą bei informacijos teikimą kitų duomenų bazių vartotojams;
4.108. teikia informaciją vartotojams GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų klausimais, kurios reikia žemės valstybinei apskaitai, kadastrams, monitoringams, registrams bei kitoms valstybės reikmėms tenkinti;
4.109. organizuoja adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausiančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą;
4.110. dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus gatvių pavadinimų suteikimo ir GIS klausimais;
4.111. dalyvauja administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo procedūrose;
4.112. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui;
4.113. tikrina, ar pateikti visi teisės aktuose numatyti dokumentai statybą leidžiančiam dokumentui gauti, išduoda statybą leidžiančius dokumentus, naudodamasis informacine sistema „Infostatyba“ ir pritarimus statinių projektams;
4.114. statytojo prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir visus privalomus dokumentus paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
4.115. nustato institucijas ir subjektus, kurie privalo pateiktą projektą patikrinti pagal kompetenciją ir juos informuoja;
4.116. teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti, teikia duomenis registrams, fiziniams ir juridiniams asmenims;
4.117. tvarko projektų, kuriems išduoti statybą leidžiantys dokumentai, archyvinius dokumentus ir perduoda juos savivaldybės archyvui;
4.118. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas;
4.119. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, dirba su Prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo posistemiu IS „Infostatyba“;
4.120. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą, vykdo posėdžių protokolų registraciją, tvarko jų perdavimą savivaldybės archyvui;
4.121. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, taip pat savivaldybės tarybos patvirtintose Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse nustatytų reklamos (išskyrus klaidinančios reklamos naudojimą ar lyginamosios reklamos naudojimą) įrengimo reikalavimų ir draudimų. Imasi priemonių, susijusių su administracinės atsakomybės taikymu šioje srityje, neperžengiant LR administracinių nusižengimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas;
4.122. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo reikalingos dokumentacijos ir išvadų rengimą išduodant teritorijų planavimo sąlygas ir atliekant statinių projektų derinimą; kontroliuoja rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimą, dalyvauja jų ruošime, koregavime ir tvirtinime, organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene;
4.123. elektroniniu būdu vykdo teritorijų planavimo procesą teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
4.124. analizuoja ir nustato teritorijų planavimo dokumentų poreikį, vykdo savivaldybės teritorijos arba jos dalies operatyvųjį planavimą;
4.125. vykdo projekto administratoriaus funkcijas, savivaldybės biudžeto lėšomis organizuojant savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų rengimą;
4.126. dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų) teritorijų raidos analizes ir prognozes, programas ir projektus;
4.127. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo, kraštovaizdžio apsaugos principų ir realizavimo savivaldybės teritorijoje;
4.128. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl rajono miestų ir miestelių pastatų estetinės išvaizdos gerinimo;
4.129. derina savivaldybės teritorijos statybų projektus, reklamos, mažųjų architektūros formų, inžinerinio teritorijos parengimo, apželdinimo projektus;
4.130. nustatyta tvarka derina prašymus vizualinei komercinei reklamai įrengti;
4.131. teikia siūlymus steigti savivaldybės saugomus draustinius, saugomus kraštovaizdžio objektus ir saugomas teritorijas arba siūlo atšaukti jau suteiktą tokį statusą;
4.132. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus žemės sklypų naudojimo, valdymo, nuomos, dovanojimo, pardavimo, įkeitimo klausimais;
4.133. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimusi e įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą pagal pateiktus teritorijų planavimo dokumentus;
4.134. organizuoja savivaldybei priklausančių nuosavybės teise žemės sklypų, kuriuose nėra pastatų ir įrenginių, pardavimą aukcione;
4.135. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės reformos vykdyme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus šiais klausimais;
4.136. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
4.137. numatyta tvarka dalyvauja komisijų darbe priimant eksploatacijai pastatus ir kitus statinius;
4.138. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, taip pat savivaldybės tarybos patvirtintose Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse nustatytų reklamos (išskyrus klaidinančios reklamos naudojimą ar lyginamosios reklamos naudojimą) įrengimo reikalavimų ir draudimų;
4.139. vykdo statinių naudojimo priežiūrą;
4.140. tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;
4.141. periodiškai tikrina statinio naudotojo privalomuosius statinio priežiūros dokumentus;
4.142. reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos;
4.143. paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti;
4.144. kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą (-as), nutrauktas statinio naudojimas, būtų sustabdyti vykdomi darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
4.145. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl statinių naudojimo priežiūros ir konsultuoja statinių naudojimo priežiūros organizavimo ir vykdymo klausimais;
4.146. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, turi teisę:

5.1. kreiptis su paklausimais, įvairiais prašymais ir pan. į valstybės ir savivaldybių administravimo subjektus;
5.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti; iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti, kviesti kitų skyrių, tarnybų, įmonių, įstaigų, organizacijų specialistus ir seniūnus;
5.3. teikti informaciją struktūriniams padaliniams;
5.4. pagal skyriaus kompetenciją turi teisę teikti įstaigos vadovybei pasiūlymus organizaciniais ir darbo gerinimo klausimais;
5.5. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose darbo tobulinimo klausimais;
5.6. turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių.

6. Skyriaus vedėjas organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako.

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose bei kituose savivaldybės vidaus dokumentuose, tinkamą vykdymą.

8. Skyriaus vedėjas atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.


V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
9.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
9.3. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;
9.4. teikia administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

11. Skyriaus vedėją ir valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.


VI. BAIGIAMOJI DALIS

13. Su šiais nuostatais skyriaus tarnautojai supažindinami Dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ priemonėmis.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:23:04

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528