Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJI BUHALTERĖ (Greta Tumynaitė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-783

(Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybė yra priskiriama darbuotojo (4) grupei.
2. Pareigybės lygis – B

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnyjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
3.2. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto nuomos ir panaudos apskaitą, archyvų veiklą.
3.3. Išmanyti atsargų ilgalaikio ir trumpalaikio turto gavimo, perdavimo ir nurašymo operacijų tvarką, būdus ir metodus.
3.4. Būti susipažinus su atsargų ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo tvarka.
3.5. Išmanyti atsargų ilgalaikio ir trumpalaikio turto gavimo, perdavimo ir nurašymo operacijų buhalterinės apskaitos bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo reikalavimus.
3.6. Sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą.
3.7. Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Internet Explorer“ programiniais paketais (taip pat su buhalterinės apskaitos programa ,,Biudžetas VS“).
3.8. Nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją.
3.9. Gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir rajono savivaldybės tarybos sprendimus, rajono savivaldybės mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reguliavimą.
3.10. Išmanyti raštvedybos reikalavimus.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Patikrina, ar gauti ilgalaikio turto gavimo, perdavimo ir nurašymo operacijų apskaitos dokumentai surašyti laikantis norminių teisės aktų reikalavimų.
4.2. Apskaito savivaldybės administracijos ilgalaikį turtą pagal rūšis (nurodant kiekį ir sumą) ir materialiai atsakingus asmenis.
4.3. Kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui.
4.4. Kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinį įrašą, priskirdamas debeto ir kredito sąskaitas ir sumas.
4.5. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais
4.6. Užveda ir tvarko ilgalaikio turto inventorines korteles (įrašo papildomą informaciją apie turto atnaujinimą, nuomą, panaudą ir kt.), turtą priskiria materialiai atsakingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo į eksploataciją, nurašymo ir kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita.
4.7. Skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą.
4.8. Surašo ilgalaikio turto apskaitos registrus.
4.9. Sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto ataskaitas prie finansinės atskaitomybės.
4.10. Tvarko kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas ir kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus.
4.11. Patikrina, ar gauti atsargų ir trumpalaikio turto gavimo, perdavimo ir nurašymo operacijų apskaitos dokumentai surašyti laikantis norminių teisės aktų reikalavimų.
4.12. Apskaito savivaldybės administracijos trumpalaikį turtą ir atsargas pagal rūšis ir materialiai atsakingus asmenis kiekine ir pinigine išraiška.
4.13. Surašo atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos registrus.
4.14. Sudaro atsargų ir trumpalaikio turto ataskaitas prie finansinės atskaitomybės.
4.15. Bendrauja ir bendradarbiauja su jam priskirtos srities finansuojančių institucijų darbuotojais lėšų naudojimo, ataskaitų teikimo klausimais.
4.16. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.
4.17. Konsultuoja įstaigų atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo ir formos. Ruošia ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų inventorizacijos aprašus, patikrina grąžintus, inventorizacijos faktinius duomenis sutikrina su buhalteriniais duomenimis, suveda inventorizacijos rezultatus į apskaitos registrus.
4.18. Ruošia ir pateikia Statistikos departamentui statistines formas VT-1, VT-2, KS-2.
4.19. Pateikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais.
4.20. Rengia biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos teisės aktų ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.
4.21. Sudaro ir teikia visas ataskaitas, reikalingas ministerijoms ir kitoms finansuojančioms institucijoms.
4.22. Tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą.
4.23. Pasibaigus ketvirčiui tikrina bandomuosius balansus pagal programas, lėšas ir kitus detaliuosius požymius.
4.24. Vykdo einamąją finansų kontrolę.
4.25. Tinkamai saugo savo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda į archyvą.
4.26. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui teikia nuolatinę informaciją apie atliktus darbus, aptarnaujamų asmenų nusiskundimus.
4.27. Nutraukus darbo santykius, perduoda įstaigai visą dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka.
4.28. Vykdo kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos norminiais aktais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su įstaigos ar vyresniojo buhalterio funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 _________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-09 23:13:34

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528