Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Vilma Krukonienė)

Patvirtinta 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. D1-687
(2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-735 redakcija)

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4
2. Pareigybės lygis – A2

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansų ir strateginio planavimo sritį;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Teikia siūlymus rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant regioninius plėtros planus, programas, strategijas, nacionalinius plėtros planus, programas, strategijas.
4.2. Dalyvauja rajono strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo procese.
4.3. Koordinuoja savivaldybės funkcinių planų, atskirų programų ir projektų, reikalingų rajono strateginiams plėtros tikslams įgyvendinti rengimą skyriuose.
4.4. Rengia funkcinius planus ir programas, reikalingas rajono strateginiams plėtros tikslams įgyvendinti.
4.5. Dalyvauja rengiant rajono plėtros planus investicinius projektus.
4.6. Planuoja lėšų poreikį Alytaus rajono savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti.
4.7. Planuoja strateginio veiklos plano programų ir joms įgyvendinti lėšų poreikį.
4.8. Organizuoja savivaldybės struktūrinių padalinių strateginių veiklos planų rengimą.
4.9. Teikia savivaldybės skyriams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms metodinę pagalbą bei konsultuoja strateginio planavimo klausimais (planų ir programų rengimo, ataskaitų teikimo, programų rezultatų vertinimo ir kt.).
4.10. Skyrių parengtų strateginių veiklos planų rengia veiklos strateginio plano programų aprašymus, veiklos strateginio plano programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinę, veiklos strateginio plano programų vertinimo kriterijų suvestinę.
4.11. Koordinuoja strateginio planavimo dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą.
4.12. Įvertina savivaldybės struktūrinių padalinių rengiamas programas ir projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus rengėjams.
4.13. Rengia, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl strateginio planavimo proceso tobulinimo.
4.14. Rengia, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl asignavimų valdytojų strateginių planų rengimo, savivaldybės prioritetinių tikslų įgyvendinimo ir prioritetinių veiklos sričių finansavimo.
4.15. Rengia, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo.
4.16. Rengia, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl asignavimų valdytojų vykdomų programų ir projektų tikslingumo.
4.17. Rengia, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl asignavimų valdytojų veiklos planų ir programų atitikimo savivaldybės nustatytiems strateginiams tikslams.
4.18. Dalyvauja programinio biudžeto sudarymo procese.
4.19. Organizuoja ir rengia savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus.
4.20. Rengia savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinę ataskaitą.
4.21. Užtikrindamas Strateginio planavimo komisijos organizuojamą darbą sudaro darbotvarkes, parengia dokumentus, praneša apie posėdį komisijos nariams ir kitiems asmenims, kurie turi dalyvauti komisijos posėdyje, pateikia informaciją suinteresuotoms institucijoms.
4.22. Analizuoja ir apibendrina savivaldybės veiklos strateginio plano įgyvendinimą, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui.
4.23. Rengia ir derina dokumentų projektus Savivaldybės tarybai, kolegijai (jei ji sudaroma), merui, administracijos direktoriui pagal skyriaus kompetenciją.
4.24. Rengia pasiūlymus ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis strateginio planavimo ir rajono plėtros klausimais.
4.25. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir kitų valstybės institucijų specialistais, kad būtų teisingai apskaičiuota specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų apimtis Alytaus rajonui.
4.26. Organizuoja ir suformuoja Mokinių registre suvestinę mokyklų ataskaitą mokymo lėšoms apskaičiuoti.
4.27. Sudaro savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, titulinį sąrašą.
4.28. Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą, teikia savivaldybės švietimo įstaigoms mokymo lėšų kontrolinius skaičius ir konsultuoja savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų direktorius, buhalterius darbo apmokėjimo, lėšų mokymo reikmėms apskaičiavimo ir kitais finansiniais klausimais, siekia, kad lėšos būtų tinkamai suplanuotos ir efektyviai naudojamos.
4.29. Koordinuoja su mokymo lėšomis susijusių atsiskaitymų tvarką.
4.30. Rengia mokymo lėšų apskaičiavimus kitiems finansiniams metams pagal planuojamų mokinių skaičių ir kitus ekonominius skaičiavimus, susijusius su specialiąja tiksline dotacija mokymo reikmėms finansuoti, siekia, kad teikiamos analizės savivaldybės vadovams ir skyriaus vedėjui duomenys būtų tikslūs.
4.31. Dalyvauja rengiant savivaldybės biudžetą, teikia savivaldybės švietimo įstaigoms mokymo lėšų kontrolinius skaičius.
4.32. Kontroliuoja mokymo lėšų paskirstymą ir panaudojimą savivaldybės švietimo įstaigose.
4.33. Padeda rengti dokumentus, reikalingus tarptautiniai finansinei paramai gauti ir administruoti.
4.34. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje.
4.35. Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
4.36. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų ir investicijų skyriaus vedėjui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 16:36:13

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528