Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS ASMENŲ SU NEGALIA REIKALŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖ (Šarūnė Kačkauskienė)

Patvirtinta 2024 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. D1-191

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS ASMENŲ SU NEGALIA REIKALŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyriaus) asmenų su negalia reikalų koordinatorius yra Alytaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos darbuotojas, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, priskiriamas dirbančių pagal darbo sutartis specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinių mokslų studijų krypčių grupei priskiriamą universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro socialinių mokslų kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens su negalia teisių apsaugą, socialinių paslaugų teikimą ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point “, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
3.4. sugebėti valdyti informaciją, apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
3.5. žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus ir išmanyti kalbos kultūrą;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja savivaldybės planavimo dokumentuose asmens su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones;
4.2. inicijuoja Asmens su negalia gerovės tarybos steigimą ir koordinuoja jos veiklą savivaldybėje;
4.3. vykdo stebėseną, kaip savivaldybės teritorijoje yra įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, nustatytos tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
4.4. renka, sistemina, analizuoja duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia padėtį, paslaugų ir (ar) pagalbos asmenims su negalia prieinamumą bei poreikį, išvadas ir pasiūlymus teikia savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui ir (ar) savivaldybės institucijoms;
4.5. konsultuoja ir informuoja asmenis su negalia ar jų atstovus, savivaldybių įstaigas ir (ar) nevyriausybines organizacijas apie savivaldybėje įgyvendinamas asmens su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir paslaugas, nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos;
4.6. inicijuoja ir rengia su asmenų su negalia socialinės integracijos politika susijusių teisės aktų projektus, vykdo galiojančių teisės aktų įgyvendinimo savivaldybėje stebėseną ir užtikrina jų įgyvendinimą;
4.7. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose;
4.8. skatina ir inicijuoja tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą asmenų su negalia socialinės integracijos politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, siekiant koordinuotai ir kompleksiškai spręsti savivaldybėje asmenų su negalia problemas ir sudaryti sąlygas jų savarankiškam gyvenimui bendruomenėje;
4.9. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra), kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, dirbančiomis asmenų su negalia socialinės integracijos politikos srityje, nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis asmenų su negalia teisėms ir interesams, siekiant užtikrinti asmenų su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemonių ir paslaugų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
4.10. užtikrina pagalbos plane asmeniui su negalia nustatytų individualiųjų pagalbos poreikių tenkinimą, vykdo pagalbos koordinavimą, kontroliavimą bei bendradarbiavimą su Agentūra;
4.11. inicijuoja asmenų su negalia socialinės integracijos politikos kokybės vertinimą savivaldybėje ir dalyvauja jį vykdant;
4.12. viešina informaciją apie savivaldybėje įgyvendinamas asmens su negalia teisių apsaugos užtikrinimo priemones ir paslaugas;
4.13. rengia ir įgyvendina asmenų su negalia socialinės integracijos, kitas socialinės srities programas ir projektus;
4.14. dalyvauja rengiant savivaldybės socialinių paslaugų planą (toliau – planas), užtikrina plane numatytų priemonių įgyvendinimą organizuojant socialinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuojant jų teikimo organizavimą;
4.15. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;
4.16. dirba su Socialinės paramos informacine sistema „SPIS“, kitomis duomenų bazėmis pagal poreikį ir kompetenciją;
4.17. pagal savo kompetenciją teikia prašomus duomenis, ataskaitas, prireikus – pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Agentūrai, kitoms institucijoms, savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui;
4.18. keičiasi su kitomis savivaldybėmis patirtimi, įgyta įgyvendinant asmenų su negalia socialinės integracijos politiką savivaldybėje, siekia perimti kitų savivaldybių ir užsienio šalių gerąją patirtį;
4.19. organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius, susijusius su asmenų su negalia socialinės integracijos politika;
4.20. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
4.21. vykdo kitus su savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslais.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-02 22:51:35

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528