Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybės nuostatai
 

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos  2015 m. rugsėjo 30 d.

                                                                                                                                                              sprendimu Nr. K-222

ALYTAUS RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS
N U O S T A T A I

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Alytaus rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatuose (toliau – nuostatai) nurodoma Alytaus rajono savivaldybės administracijos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir jos kompetencija, veiklos tikslai, pobūdis, funkcijos, teisės ir pareigos, Alytaus rajono savivaldybės administracijos vadovo – savivaldybės administracijos direktoriaus – skyrimo ir atleidimo tvarka, kompetencija ir atsakomybė, darbo organizavimas, šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, nuostatų keitimo tvarka, taip pat kitos nuostatos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymui.

2.Įstaigos pavadinimas – Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija).

3.Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai –seniūnijos (administracijos filialai).

4.Administracija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

5.Administracija turi savo antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti sąskaitų bankuose, o struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos – turi sąskaitas bankuose. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti antspaudus su savivaldybės herbu (įstatymuose numatytais atvejais – su Vyčiu). Seniūnai turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu.

6.Administracijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

7.Administracijos buveinė: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus.

8.Administracijos steigėja yra Alytaus rajono savivaldybės taryba. Administracijos savininkė – savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus rajono savivaldybės taryba.

9.Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

10.Administracijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Administracijos veiklos laikotarpis yra neterminuotas.

11.Administracija yra paramos gavėja.

II.ADMINISTRACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR FUNKCIJOS

12.Svarbiausieji administracijos tikslai:

12.1.skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;

12.2.sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;

12.3.atlikti teisės aktais priskirtas funkcijas.

13.Svarbiausios administracijos veiklos sritys:

13.1.viešojo administravimo vykdymas;

13.2.viešųjų paslaugų teikimo administravimas;

13.3.administracinių paslaugų teikimas.

14. Administracijos vykdomos veiklos rūšys atitinka veiklą, numatytą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintame Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, t. y. Bendroji viešojo valdymo veikla – 84.11; Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla – 84.11.20; Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla – 84.11.30; Iždo valdymas ir priežiūra – 84.11.40; Biudžeto vykdymas ir  valstybinių fondų tvarkymas 84.11.50.

15. Administracija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

15.1. savivaldybės  teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

15.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

15.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos  tvarkymą;

15.4. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

15.5. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

15.6. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

15.7. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

15.8. atlieka sekretoriato, mero, savivaldybės tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

15.9. vykdo kitas teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

III.ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

16.Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

16.1.gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių

duomenis bei informaciją administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;

16.2.pagal savo kompetenciją tikrinti savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų

įmonių darbą, gauti jų darbo ataskaitas, prireikus joms teikti metodinius nurodymus;

16.3.pasitelkti savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių atstovus bei

specialistus administracijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

16.4.sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją

nagrinėti;

16.5.pagal savo kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir

susitarimus su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

16.6.turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių.

17. Administracija, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:

17.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis

apie šio registro objektus;

17.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir susitarimus;

17.4. teikti teisės aktuose nustatytas ataskaitas subjektams pagal kompetenciją;

17.5. garantuoti administracijos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

17.6. valstybės, savivaldybės biudžetų bei kitas teisėtai gautas lėšas naudoti tiksliai

pagal paskirtį ir nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

17.7. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas ar kitaip teisėtais būdais prisiimtas pareigas.

IV.ADMINISTRACIJOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

18. Alytaus rajono savivaldybės tarybos, administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencija:

18.1. administracijos struktūros, veiklos nuostatų ir darbo užmokesčio fondo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus administracijoje tvirtinimas ir keitimas administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

18.2. administracijos veiklos analizė ir kontrolė;

18.3. administracijos direktoriaus (administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų;

18.4. paskatinimų ir tarnybinių nuobaudų, kitų teisės aktuose numatytų atsakomybės priemonių taikymas administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui (išskyrus atskirus veiksmus, pagal teisės aktus priskirtinus savivaldybės mero kompetencijai);

18.5. sprendimų dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo priėmimas;

18.6. sprendimų dėl Vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo administracijos direktoriui ir, jei tokia pareigybė steigiama, administracijos direktoriaus pavaduotojui priėmimas;

18.7. sprendimų dėl administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas;

18.8.administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

18.9.teisės aktuose numatytų ataskaitų tvirtinimas;

18.10.administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų tvirtinimas;

18.11. sprendimų dėl administracijos buveinės pakeitimo priėmimas;

18.12. sprendimų dėl administracijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo priėmimas;

18.13. kitų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose nuostatuose savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas.

V. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, ATSAKOMYBĖ,SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

19. Administracijai vadovauja administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.

20. Administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui.

21. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

22. Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ir administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia savivaldybės taryba.

23. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu  politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

24. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, atlieka administracijos direktoriaus pavaduotojas ar administracijos valstybės tarnautojas Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

25. Administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo kompetenciją nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie nuostatai bei pareigybių aprašymai.

26. Administracijos direktorius:

26.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir  savivaldybės  tarybos  sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

26.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus administracijos struktūriniams padaliniams, administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais –savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės  teritorijoje esantiems subjektams;

26.3. organizuoja administracijos darbą, tvirtina administracijos struktūrinių padalinių ir administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą administracijoje;

26.4. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus administracijai;

26.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

26.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos valstybės tarnautojus ir kitus administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

26.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

26.8. organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

26.9. Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;

26.10. Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

26.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus administracijoje;

26.12.  tvirtina   detaliuosius   planus   ir     savivaldybės  administracijos  direktoriaus kompetencijai priskirtus   vietovės  lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

26.13.  teikia  tvirtinti  savivaldybės  tarybai   savivaldybės  bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

26.14.  įstatymų nustatytais atvejais organizuoja  savivaldybės  bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų,  detaliųjų  planų ir administracijos direktoriaus  kompetencijai  priskirtų  vietovės  lygmens  specialiojo  teritorijų   planavimo dokumentų rengimą;

26.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja   žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

26.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą;

26.17. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus valstybės tarnautojus ar darbuotojus atstovauti administracijai teisme, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

26.18. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

27. Administracijos direktorius koordinuoja administracijos struktūrinių padalinių veiklą per administracijos skyrių vedėjus, seniūnijų seniūnus, o savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklą – per šių įstaigų vadovus ir administracijos skyrių, kuruojančių tas įstaigas ir įmones, vedėjus, seniūnijų seniūnus.

VI. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

28. Administracijos struktūrinių padalinių pareigybes ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus tvirtina administracijos direktorius, neviršydamas savivaldybės tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių administracijoje skaičiaus.

29. Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių bei struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų (administracijos filialų) veiklos nuostatus tvirtina administracijos direktorius. Šie nuostatai nustato administracijos padalinių kompetenciją ir darbo organizavimą.

30. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas, pavaldumą, specialiuosius reikalavimus, keliamus atitinkamas  pareigybes einantiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, ir kitas teisės aktuose nurodytas privalomas nuostatas apibrėžia pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina administracijos direktorius. Pareigybių aprašymus rengia atitinkamo skyriaus vedėjas ar seniūnas. Skyrių vedėjų bei seniūnų pareigybių aprašymus rengia administracijos direktoriaus paskirti asmenys.

31. Administracijos veiklos klausimai aptariami struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių vadovų pasitarimuose, kurie protokoluojami. Pasitarimuose privalo dalyvauti padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys, specialistai (jei administracijoje atitinkamo padalinio nėra). Administracijos direktorius gali leisti aukščiau nurodytiems asmenims nedalyvauti posėdyje, jeigu šie asmenys negali dalyvauti pasitarime dėl svarbių priežasčių. Į pasitarimus kviečiamas savivaldybės meras, mero pavaduotojas, savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Esant reikalui, gali būti kviečiami savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir savivaldybės įstaigų darbuotojai, valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, kiti asmenys. Pasitarimai vyksta administracijos direktoriaus nustatytu laiku ir tvarka. Pasitarimų metu  aptariami aktualiausi klausimai ir problemos.

32. Padalinių vadovai vieną kartą per savaitę organizuoja padalinio darbuotojų ir valstybės tarnautojų pasitarimus, kuriuose padalinio vadovas, tarnautojai ir darbuotojai pasikeičia informacija, aptaria problemas.

33. Administracijos padaliniai privalo užtikrinti tinkamus tarpusavio ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo funkcijas.

34. Struktūriniams padaliniams (skyriams) vadovauja vedėjai, struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnai (toliau – padalinių vadovai). Administracijos direktorius, tvirtindamas pareigybių sąrašus, gali nustatyti, kad atskiruose padaliniuose tvirtinamos padalinių vadovų pavaduotojų pareigybės. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pavaldūs administracijos direktoriui, atskaitingi administracijos direktoriui ir skyriaus  vedėjui.

35. Padalinių vadovai vykdo savivaldybės institucijų formuojamą savivaldybės politiką pagal padaliniams priskirtą savivaldybės veiklos sritį. Padalinių vadovai teisės aktuose nustatytais terminais teikia duomenis savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktoriaus ataskaitoms.

36. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais leidžia įsakymus.

37. Įvairiems administracijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromos komisijos ar darbo grupės (toliau – komisija). Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais gali sudaryti komisijas. Komisijos sudarymo dokumente turi būti nurodomas pirmininkas, sekretorius, nariai. Administracijos tarnautojai ir darbuotojai gali būti teisės aktų nustatyta tvarka įrašomi į savivaldybės tarybos sudaromas komisijas, mero sudaromas darbo grupes.

38. Komisijos pirmininkas:

38.1. atsako, kad komisijai pavesta užduotis būtų įvykdyta laiku, visapusiškai, o išvados būtų pagrįstos surinkta medžiaga ir galiojančių teisės aktų nuostatomis;

38.2. duoda pavedimus komisijos nariams;

38.3. organizuoja komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;

38.4. kontroliuoja, kad komisijų išvados būtų pateiktos tinkamai ir laiku komisijas sudariusiam asmeniui;

38.5. atlieka kitus veiksmus siekiant užtikrinti tinkamą komisijai duoto pavedimo įvykdymą.

39. Komisijas techniškai aptarnauja komisijos sekretorius, kuris atlieka šiuos veiksmus:

39.1. suderinęs su komisijos pirmininku, parengia posėdžio darbotvarkę;

39.2. pakviečia komisijos narius ir klausimui svarstyti reikalingus asmenis į posėdį;

39.3. protokoluoja komisijos posėdžius;

39.4. pateikia komisijos posėdžių protokolus ir išvadas komisiją sudariusiam asmeniui.

40. Komisijoms baigus darbą, protokolai laikomi tame padalinyje, kurio vadovas ar specialistas yra atitinkamos komisijos pirmininkas.

41. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, kiti įstatymai, teisės aktai, šie nuostatai.

VII. DOKUMENTŲ RENGIMAS

42. Administracija pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus. Teisės aktų projektai rengiami, derinami (vizuojami) ir registruojami elektroninėje ar kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“ (toliau – DVS).

43. Tarybos sprendimų ir tarybos Kolegijos sprendimų (jei ji sudaroma) projektų rengimo, derinimo (vizavimo) ir teikimo svarstyti Alytaus rajono savivaldybės tarybos komitetams ir savivaldybės tarybai bendrąsias nuostatas ir principus nustato Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

44. Mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, rengia pagal savo kompetenciją.

45. Teisės akto projekto rengėjas yra asmeniškai atsakingas už pateikto projekto pagrįstumą, teisėtumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.

46. Mero potvarkių projektus DVS vizuoja rengėjas, jį rengusio padalinio vadovas, teisininkas pagal kompetenciją, kalbos tvarkytojas, atitinkamo padalinio, su kurio veiklos sritimi susijęs mero potvarkio projektas, vadovas. Jeigu kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su potvarkio projektu arba kai kuriomis jo punktų nuostatomis, jis DVS turi motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

47. Administracijos direktoriaus įsakymų projektus DVS vizuoja rengėjas, jį rengusio padalinio vadovas, teisininkas pagal kompetenciją, kalbos tvarkytojas, atitinkamo padalinio, su kurio veiklos sritimi susijęs administracijos direktoriaus įsakymo projektas, vadovas. Jeigu kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su įsakymo projektu arba kai kuriomis jo punktų nuostatomis, jis DVS turi motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

48. Sprendimų, potvarkių, įsakymų projektai, kuriems įgyvendinti reikalingos lėšos, turi būti DVS vizuoti administracijos padalinio, vykdančio savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansavimą, atsakingo specialisto.

49. Sutartys, kurių viena iš šalių yra savivaldybė ar jos institucijos, rengiamos, derinamos (vizuojamos), pasirašomos vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarka ir kitų teisės aktų nuostatomis. Sutarčių projektų rengimo, derinimo (vizavimo), pasirašymo ir registravimo bendrąsias nuostatas ir principus nustato Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarka.

50. Administracijos direktoriaus nurodyti valstybės tarnautojai atsako, kad administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai būtų DVS supažindinti (DVS siunčiant užduotį susipažinti ir nurodant atsakingus asmenis), o savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai būtų pasirašytinai supažindinti su savivaldybės teisės aktais bei kitais dokumentais, kurie yra susiję su jų veikla ar jie turi vykdyti nurodytuose dokumentuose išdėstytus pavedimus.

51. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių teisės aktų projektai negali būti derinami ir registruojami DVS, teisės aktų projektai rengiami, derinami ir registruojami ne DVS sistemoje, parengiant atitinkamus teisės aktų projektus ir pateikiant juos pasirašytinai derinti (vizuoti) Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente šiuose nuostatuose nurodytiems subjektams.

VIII. DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI

52. Gauti dokumentai, adresuoti savivaldybei, savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojui, padaliniams priimami ir registruojami administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose registruose ar juos atitinkančiuose DVS registruose administracijos direktoriaus nustatytuose padaliniuose, kuriems tokia funkcija priskirta pagal atitinkamų padalinių nuostatuose nurodytą kompetenciją.    

Neregistruojami gauti reklaminiai lankstinukai, konferencijų programos, periodiniai leidiniai, kvietimai, sveikinimo laiškai ir kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe bei rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

53. Siunčiamieji raštai  rengiami, derinami (vizuojami) ir registruojami elektroninių ar kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemoje DVS. Siunčiamus raštus  DVS vizuoja rengėjas ir kalbos tvarkytojas. Jei rašte išdėstyti klausimai, susiję su atitinkamo administracijos padalinio veiklos sritimi, siunčiamą raštą turi vizuoti ir atitinkamo administracijos padalinio atsakingas specialistas. Jeigu kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su rašte išdėstytu tekstu, jis DVS turi motyvuotai išdėstyti savo pastabas.

Siunčiamieji savivaldybės ir administracijos dokumentai registruojami administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose registruose ar juos atitinkančiuose DVS registruose administracijos direktoriaus nustatytuose padaliniuose, kuriems tokia funkcija priskirta pagal atitinkamų padalinių nuostatuose nurodytą kompetenciją.    

54. Dokumentai savivaldybėje DVS registruojami vieną kartą: tvarkomieji, siunčiamieji, kiti savivaldybės parengti dokumentai – jų pasirašymo dieną, gautieji – jų gavimo dieną. Kol dokumentas neužregistruotas, jokios tolimesnės procedūros negali būti atliekamos.

55. Užregistruoti dokumentai DVS persiunčiami merui (dokumentai, kurie adresuoti savivaldybei, savivaldybės tarybai, savivaldybės merui), administracijos direktoriui (dokumentai, kurie adresuoti administracijos direktoriui, administracijai), prieš tai DVS supažindinus su jais merą. Asmenys, kuriems DVS perduoti dokumentai, DVS susipažįsta su jų turiniu ir DVS rašo rezoliucijas, paskirdami vykdytojus.

56. Asmenys, kurie DVS rašo rezoliucijas, paskirdami vykdytojus, dokumentą su rezoliucija persiunčia vykdytojams.

57. Atlikęs užduotį, vykdytojas dokumentą DVS grąžina už dokumentų registravimą atsakingam padaliniui. Kai užduotis įvykdoma pateikiant informaciją telefonu, tai informacija apie užduoties įvykdymą užfiksuojama DVS.

58. Padalinių vadovai nedelsdami DVS informuoja savivaldybės merą, administracijos direktorių apie padaliniui adresuotus ir DVS užregistruotus dokumentus (pateikia juos DVS), jei dokumentuose keliamos problemos priskirtinos savivaldybės mero, administracijos direktoriaus kompetencijai ar informacija yra aktuali ir kitiems padaliniams.

59. Susirašinėjimas tarp padalinių, tarp padalinių ir administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo įforminamas vidaus informaciniais dokumentais, kuriuos registruoja DVS už dokumentų registravimą atsakingas padalinys.

60. Savivaldybės mero pavestos užduotys administracijos direktoriui, padalinių vadovams turi būti įvykdytos mero potvarkyje ar rezoliucijoje nurodytais terminais, o jei terminas nenurodytas – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Esant reikalui ir užduoties vykdytojo (o jei pavedimas duotas administracijos direktoriui – administracijos direktoriaus) motyvuotam prašymui, šis terminas gali būti pratęsiamas, neviršijant maksimalių Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatytų terminų.

61. Administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pavestos užduotys vykdomos ir jų įvykdymo terminas pratęsiamas ta tvarka, kuri nurodyta nuostatų 60 punkte.

62. Jeigu užduotis skiriama keliems vykdytojams, jos vykdymą organizuoja pirmasis rezoliucijoje įrašytas vykdytojas. Kiti vykdytojai yra vienodai atsakingi už užduoties įvykdymą per nustatytą terminą, ir pirmojo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą būtiną medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus pagal kompetenciją.

IX. ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

63. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako administracijos direktorius.

64. Padalinio veiklą organizuoja padalinio vadovas. Jis pagal padaliniui priskirtą kompetenciją  analizuoja, kaip vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai, savivaldybės institucijų sprendimai (įsakymai) ir mero potvarkiai padalinyje ir savivaldybės įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, kurių kuravimas priskirtas padaliniui, ir teikia atitinkamus pasiūlymus administracijos direktoriui.

65. Padalinių (struktūrinių teritorinių padalinių) vadovai asmeniškai atsako už padaliniui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo organizavimą, darbo drausmę padalinyje, už savivaldybės mero, administracijos direktoriaus bei administracijos direktoriaus pavaduotojo rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą, išskyrus atvejus, kai administracijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo rezoliucijos ir žodiniai pavedimai duodami tiesiogiai valstybės  tarnautojui ar darbuotojui, neinformuojant apie tai padalinio (struktūrinio teritorinio padalinio) vadovo.

66. Savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių darbą pagal savo kompetenciją administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai arba per atitinkamų padalinių vadovus.

67. Administracijos direktoriaus paskirtas padalinys tvarko savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus teisės aktų, gaunamų ir siunčiamų raštų apskaitą, kontroliuoja, kaip vykdytojai laikosi pavestų užduočių vykdymo terminų, teikia informaciją administracijos direktoriui ir merui apie užduočių vykdymą.

68. Administracijos direktorius, padalinių vadovai atsako, kad laiku būtų įvykdytos administracijai, padaliniui ar atitinkamo padalinio veiklos sferoje esančiai savivaldybės įstaigai (savivaldybės kontroliuojamai įmonei) skirtos užduotys.

69. Savivaldybės institucijų sprendimų (įsakymų), savivaldybės mero potvarkių, sutarčių, kurias sudaro savivaldybės institucijos, ir kitų dokumentų rengėjai yra asmeniškai atsakingi už tai, kad parengti dokumentų projektai būtų pagrįsti, kad atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, bendrinės kalbos normas ir taisykles.

70. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už tinkamą jiems pavestų funkcijų vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

71. Asmenų prašymai administracijoje nagrinėjami vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus rajono savivaldybės administracijos taisyklėmis, kitais teisės aktais. Pareiškimų, kuriems būtina taikyti administracines procedūras, nagrinėjimas vykdomas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, o pareiškimų, pripažįstamų peticijomis, – Peticijų įstatymo nuostatomis.

X. KOMANDIRUOTĖS IR ATOSTOGOS, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAVADAVIMAS

72. Administracijos direktoriui atostogos suteikiamos, į komandiruotes  išleidžiamas ir jį pavaduojantis asmuo skiriamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

73. Suteikiant atostogas valstybės tarnautojams ar darbuotojams išleidžiamas atitinkamas administracijos direktoriaus įsakymas. Suteikiant valstybės tarnautojui ar darbuotojui atostogas, būtinas atitinkamo padalinio vadovo ar tiesioginio valstybės tarnautojo (darbuotojo), kuriam suteikiamos atostogos, vadovo suderinimas.  Siunčiant valstybės tarnautojus ar darbuotojus į komandiruotes, išleidžiamas atitinkamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, išskyrus norminiuose teisės aktuose nustatytus atvejus, kai siuntimas į komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje  įforminamas administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.

74. Administracijos padalinių vadovų atostogų, ligos ar komandiruočių metu jų funkcijas vykdo pareigybių aprašymuose nurodyti asmenys, o jei pareigybių aprašymuose nenurodyta –administracijos direktoriaus paskirti asmenys.

75. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo komandiruotės, ligos ar atostogų metu jo funkcijas vykdo kitas padalinio valstybės tarnautojas (darbuotojas), kuriam tokių funkcijų vykdymą paveda padalinio vadovas arba kitas valstybės tarnautojas (darbuotojas), kuriam atitinkamų funkcijų vykdymą paveda administracijos direktorius savo įsakymu.

76. Suteikiant valstybės tarnautojams ar darbuotojams atostogas, siunčiant juos į komandiruotes ar sprendžiant klausimą dėl valstybės tarnautojo (darbuotojo) pavadavimo, padalinio darbas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas visų padaliniui priskirtų funkcijų nenutrūkstamas vykdymas.

XI. ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

77. Pasibaigus administracijos direktoriaus įgaliojimams ar savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl jo atleidimo iš pareigų, administracijos direktorius perduoda reikalus naujam administracijos direktoriui ar kitam Alytaus rajono savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

78. Pasibaigus administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimams ar savivaldybės tarybai  priėmus sprendimą dėl jo atleidimo iš pareigų, jis turi perduoti reikalus administracijos direktoriui ar savivaldybės tarybos sprendime nurodytam asmeniui. Reikalai ir dokumentai perduodami nuostatų 79 punkte nustatyta tvarka.

79. Atleidžiamas iš pareigų administracijos direktoriaus pavaduotojas perduoda nuostatų 78 punkte nurodytam asmeniui  administracijos direktoriaus pavaduotojo reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už savivaldybės lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį atsakingas, dokumentus perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo reikalus perimantis ir perduodantis asmuo.

Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas padalinio (struktūrinio teritorinio padalinio) vadovas reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už savivaldybės lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą ir dokumentus perdavimo–priėmimo aktu,  kurį pasirašo reikalus perimantis ir perduodantis asmuo, perduoda kitam administracijos direktoriaus įsakyme nurodytam asmeniui.

Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas padalinio valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas ir kt.), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už savivaldybės lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį atsakingas, dokumentus perduoti padalinio vadovui perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo reikalus perimantis ir perduodantis asmuo. Padalinio (struktūrinio teritorinio padalinio) vadovas, iki į laisvas pareigas bus priimtas kitas asmuo, reikalus perduoda kitam padalinio valstybės tarnautojui ar darbuotojui, o panaikinus pareigybę funkcijos paskirstomos tikslinant pareigybių aprašymus.

XII. ADMINISTRACIJOS ANTSPAUDO NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

80. Administracijos antspaudas naudojamas:

80.1. dokumentuose, kuriuose dėti administracijos antspaudą numatyta pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus, savivaldybės institucijų sprendimus;

80.2. įgaliojimų dokumentuose, suteikiančiuose teisę administracijos tarnautojams atstovauti administracijai valstybės institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

80.3. tarybos nustatyta tvarka sudarant sutartis (kai viena iš sutarties šalių yra administracija).

81. Už administracijos antspaudo naudojimą atsakingas administracijos direktorius. Antspaudą deda ir saugo administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

82. Antspaudas gaminamas ir prireikus sunaikinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimus.

XIII. NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

83. Administracijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Alytaus rajono savivaldybės taryba. Administracijos nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi savivaldybės administracijos direktorius ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai.

84. Nuostatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

85. Šaltinis, kuriame skelbiami vieši administracijos pranešimai – Alytaus rajono

savivaldybės interneto svetainė adresu www.arsa.lt. Jei šie nuostatai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atitinkamą informaciją skelbti respublikinėje spaudoje, tokia informacija skelbiama pagal Viešųjų pirkimų procedūras parinktame respublikiniame leidinyje, jei šie nuostatai ar Lietuvos Respublikos teisės aktai numato atitinkamą informaciją skelbti vietinėje spaudoje, tokia informacija skelbiama pagal Viešųjų pirkimų procedūras parinktame vietinės spaudos leidinyje.

86. Šiuose nuostatuose neaptarti administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

87. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

88. Už tai, kad būtų užtikrintas šių nuostatų reikalavimų vykdymas, atsako administracijos direktorius.

2015-09-30 Sprendimas K-222 DĖL ALYTAUS RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-06 13:31:21

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528