Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Aušrinė Daugirdienė)

Patvirtinta 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-574
(2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-609 redakcija)

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyresnysis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės grupė – 3.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-12-01 įsakymu Nr. 1V-644 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, rajono savivaldybės mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, visuomenės informavimą, administracinių paslaugų aprašymą ir teikimą, išmanyti lietuvių kalbos raštvedybos, kalbos kultūros reikalavimus, žinoti savivaldybės institucijų ir įstaigų sistemą, veiklos principus, žinoti pagrindines jų funkcijas, tarnybinį etiketą ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
3.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
3.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina tinkamą ir kokybišką „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Alytaus rajono savivaldybėje; įgyvendina asmenų aptarnavimo savivaldybėje tvarką, įgyvendina paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėje priemones, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms pagal kompetenciją dėl šio darbo tobulinimo;
4.2. imasi priemonių, skatinančių asmenis naudotis elektroninėmis administracinėmis paslaugomis, teikia jiems metodines konsultacijas, dalyvauja rengiant ir skelbiant informacinę medžiagą, rengia raštus ir atsakymus kompetentingoms institucijoms, anketas ir kitus dokumentus šiame punkte nurodytais klausimais, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl šiame punkte nurodyto darbo tobulinimo;
4.3. konsultuoja asmenis, besikreipiančius į rajono savivaldybę, suteikia jiems informaciją apie juos dominančių klausimų nagrinėjimo procedūras savivaldybės administracijoje;
4.4. priima asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokius dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi;
4.5. registruoja informacinėje sistemoje asmenis, pageidaujančius įeiti į administracijos pastatą pas rajono savivaldybės vadovus ar specialistus, išduoda jiems korteles „Svečias“, kontroliuoja ir prižiūri šią sistemą;
4.6. išduoda asmeniui užpildyti reikiamus dokumentus, prireikus padeda juos užpildyti;
4.7. užregistruoja gautus prašymus, skundus ir perduoda juos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;
4.8. teikia asmenims informaciją apie Alytaus rajono savivaldybės veiklą, teikiamas paslaugas, informuoja apie asmenų aptarnavimo rajono savivaldybėje tvarką, struktūrą, darbo laiką, suteikia kitą reikiamą informaciją;
4.9. padeda organizuoti asmenų priėmimą pas savivaldybės vadovus;
4.10. rengia priimamojo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl veiklos optimizavimo ir naujovių, patobulinimų diegimo;
4.11. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, raštus, kitus dokumentus;
4.12. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
4.13. dalyvauja pagal kompetenciją rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovų sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;
4.14. nesant valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įmonių ir įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų personalo valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus personalo valdymo klausimais dėl savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, įmonių ir įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų (rengia ir tikslina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, rengia ir dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimus, administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kolektyvinės sutarties projektą, rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės politikų, savivaldybei pavaldžių organizacijų vadovų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, stažuočių, materialinės atsakomybės taikymo ir kitais klausimais, kitus savivaldybės institucijų ir mero vidaus dokumentus); supažindina pasirašytinai ir / ar dokumentų valdymo sistemos priemonėmis šiame punkte nurodytus asmenis su vidaus dokumentais; atlieka kitas funkcijas, susijusias su šiame punkte nurodytų asmenų personalo tvarkymu;
4.15. šio pareigybės aprašymo 4.14 papunktyje nurodytais atvejais, kai rengia dokumentus personalo valdymo klausimais dėl įmonių ir įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų, pateikia informaciją, reikalingą pagal LR norminius aktus VĮ Registrų centrui ir kitoms institucijoms apie savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų pagal kompetenciją;
4.16. organizuoja administracinių paslaugų aprašymų rengimą, kontroliuoja, kad administracinių paslaugų aprašymai būtų parengti pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamą Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašą, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl administracinių paslaugų aprašymų rengimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teikia viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų duomenis centralizuotam viešųjų ir administracinių paslaugų katalogui ir vykdo su tuo susijusius darbus;
4.17. analizuoja ir teikia išvadas skyriaus vedėjui, kaip savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įgyvendina Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme bei jo lydimuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose bei kituose vidaus teisės aktuose numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų įgyvendinimo savivaldybės administracijos vadovams, skyriaus vedėjui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;
4.18. vykdo kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos norminiais aktais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo ir pavaduotojo nurodymus bei pavedimus, susijusius su įstaigos ar vyresniojo specialisto funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-21 17:48:44

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528