Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (Alma Kontrauskienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-821

KOMUNALINIO ŪKIO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 3.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą technologijų mokslo studijų srityje (o nuo 2017-01-01 – turėti ne žemesnį, kaip inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės bakalauro laipsnį);
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, InGis standartus, GIS duomenų bazių kūrimo ir palaikymo taisykles, kultūros paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą;
3.3. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, kurti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti su GIS darbo funkcijomis susijusią informaciją;
3.5. mokėti dirbti su „Microsoft Office“, „ArcView“, „ArcMap“ programiniais paketais.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko Teritorijų planavimo dokumentų registrą;
4.2. dalyvauja rengiant planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti;
4.3. formuoja geografinių informacinių sistemų, kadastrų ir kitų informacinių sistemų sudarymo, palaikymo ir atnaujinimo darbų strategiją;
4.4. nuolat pildo GIS duomenų bazes naujai parengtų teritorijų planavimo dokumentų, išpildomų ir topografinių nuotraukų, sklypų planų, savivaldybės ir kitų įmonių ir įstaigų sukurtais duomenimis;
4.5. kuria ir palaiko rajono geografinės informacinės sitemos (GIS) duomenų bazes;
4.6. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybinių programų, tarptautinų projektų ir prioritetinių GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų palaikymo ir atnaujinimo darbų finansavimo;
4.7. vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;
4.8 sistemina informaciją apie GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų duomenų bazių turinį, atnaujinimą bei informacijos teikimą kitų duomenų bazių vartotojams;
4.9. teikia informaciją vartotojams GIS, kadastrų ir kitų informacinių sistemų klausimais, kurios reikia žemės valstybinei apskaitai, kadastrams, monitoringams, registrams bei kitoms valstybės reikmėms tenkinti;
4.10. organizuoja adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausiančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą;
4.11. dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimus gatvių pavadinimų suteikimo ir GIS klausimais;
4.12. dalyvauja administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo procedūrose;
4.13. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoti apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo pažeidimus;
4.14. sudaro ir išduoda savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų apsaugos reglamentus;
4.15. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
4.16. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
4.17. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės tarybos paskelbti saugomi objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
4.18. kontroliuoja ir administruoja saugomų objektų tvarkybą ir priežiūrą;
4.19. tikrina, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
4.20. tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Kultūros paveldo departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
4.21. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui Kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
4.22. informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
4.23. rengia savivaldybės paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;
4.24. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
4.25. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
4.26. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
4.27. kreipiasi į valstybės ir savivaldybių institucijas, valdytojus, kitus fizinius ir juridinius asmenis dėl informacijos apie kultūros paveldo objektus pateikimo, apžiūri, fiksuoja ir tiria nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
4.28. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Kultūros paveldo departamento suteiktus įgaliojimus;
4.29. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą, renka mokslinę-istorinę medžiagą apie kultūros vertybes;
4.30. organizuoja nekilnojamųjų kultūros vertybių ženklinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.31. nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją rengia raštus ir išvadas dėl institucijų paklausimų ir pavedimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus paveldosaugos klausimais ir imasi reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti;
4.32. kaupia, tvarko, sistemina, saugoja ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir kitas kultūrines vertybes, esančias Alytaus rajone;
4.33. organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
4.34. atsako už tinkamą savivaldybei teisės aktais priskirtų paveldosaugos srities funkcijų vykdymą;
4.35. pagal administracijos direktoriaus pasirašytą įgaliojimą, atsižvelgiant į priskirtą kompetenciją, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
4.36. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus siekiant tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-10 00:05:06

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528