Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Teisės ir vidaus administravimo skyrius

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-574
Pakeitimai atlikti 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-876

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai apibrėžia savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

2. Skyriaus paskirtis – užtikrinti savivaldybės rengiamų dokumentų atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams, tinkamą atstovavimą savivaldybei įvairių lygių teismuose, visų veiksmų, susijusių su savivaldybės administracijos personalo vadyba, atlikimą, nuostatuose nurodytų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą, tinkamą asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą taikant vieno langelio principą, Savivaldybės tarybos, jos komitetų, tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžių aptarnavimą; savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo organizavimą, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų registravimą, organizuoti administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir / ar juos rengti, teikti viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų duomenis centralizuotam viešųjų ir administracinių paslaugų katalogui ir vykdyti su tuo susijusius darbus, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme ir jo lydimuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų asmens duomenų valdytojui ir / ar tvarkytojui įgyvendinimą, LR administracinių nusižengimų kodekse nustatytų priemonių įgyvendinimą pagal priskirtą kompetenciją ir kitų šiuose nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

3. Skyriaus uždaviniai:

3.1. užtikrinti savivaldybės institucijų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams ir tinkamą atstovavimą savivaldybei ir savivaldybės administracijai teisme, ikiteisminėse įstaigose ir kituose juridiniuose asmenyse pagal suteiktus įgaliojimus;
3.2. užtikrinti valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.3. užtikrinti seniūnaičių rinkimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.4. organizuoti Nevyriausybinių organizacijų tarybos formavimą, koordinuoti jos veiklą;
3.5. organizuoti ir tinkamai įforminti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir tarybos kolegijos (kai ji sudaroma) posėdžių dokumentus; organizuoti norminių teisės aktų projektų – savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų projektų – skelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, norminių teisės aktų – savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų – skelbimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto tinklalapyje Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
3.6. padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
3.7. rengti ir / ar dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
3.8. užtikrinti, kad būtų laiku ir tinkamai teikiama skelbti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymas ir informacija apie jų pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus, informacija apie valstybės kontrolierių sprendimus ir juose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą, įsiteisėję teismo sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų, informacija apie įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą tarnybinę nuobaudą;
3.9. atlikti funkcijas, rengiantis ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;
3.10. organizuoti tinkamą archyvo paruošimą ir tvarkymą;
3.11. koordinuoti darbą naudojantis elektronine dokumentų valdymo sistema, rengti jos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir dokumentų projektus bei teikti juos tvirtinti pagal kompetenciją;
3.12. priimti, informuoti savivaldybės lankytojus, registruoti jų prašymus, skundus, pasiūlymus, kontroliuoti, kad nustatytu laiku būtų nagrinėjami pateikti prašymai, skundai, pasiūlymai, tinkamai tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją; koordinuoti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėje priemonių įgyvendinimą;
3.13. atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;
3.14. organizuoti administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir / ar juos rengti, teikti viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų duomenis centralizuotam viešųjų ir administracinių paslaugų katalogui ir vykdyti su tuo susijusius darbus;
3.15. vykdyti civilinės saugos funkcijas;
3.16. organizuoti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme ir jo lydimuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
3.17. įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus asmens duomenų valdytojui ir / ar tvarkytojui;
3.18. imtis priemonių dėl savivaldybės institucijų ir mero patvirtintų dokumentų blankų privalomųjų formų vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui atlikimo;
3.19. įgyvendinti kitus skyriui keliamus uždavinius.


III. FUNKCIJOS

4. Skyriaus funkcijos:

4.1. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
4.2. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
4.3. atlieka personalo sudėties analizę;
4.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
4.5. padeda administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
4.6. padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
4.7. padeda administracijos direktoriui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
4.8. padeda administracijos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
4.9. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus personalo valdymo klausimais (rengia ir tikslina valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, rengia ir dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kolektyvinės sutarties projektą, rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės politikų, savivaldybei pavaldžių organizacijų vadovų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, stažuočių, materialinės atsakomybės taikymo ir kitais klausimais, kitus savivaldybės institucijų ir mero vidaus dokumentus);
4.10. organizuoja viešuosius konkursus (pretendentų atrankas) ir dalyvauja parenkant ir skiriant įstaigos valstybės tarnautojus ir įstaigai pavaldžių organizacijų vadovus;
4.11. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimą;
4.12. rengia darbo sutartis, atlieka jų registraciją, rengia jų pakeitimus bei nutraukimus;
4.13. informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių apie tarnautojų ir darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, teikia kitą informaciją apie savivaldybės institucijų darbuotojus, valstybės tarnautojus, savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus valstybės institucijoms su personalu susijusiais klausimais, jei toks pateikimas yra privalomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus; teikia informaciją, reikalingą pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus VĮ Registrų centrui ir kitoms institucijoms apie savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų ir kitus privalomai teiktinus pagal norminius teisės aktus duomenis;
4.14. tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;
4.15. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
4.16. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
4.17. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
4.18. pagal kompetenciją padeda įstaigos vadovui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
4.19. kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
4.20. konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
4.21. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
4.22. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
4.23. atstovauja savivaldybei ir savivaldybės administracijai visų lygių teismuose, ikiteisminėse įstaigose ir kituose juridiniuose asmenyse pagal suteiktus įgaliojimus ir rengia su tuo susijusius dokumentus;
4.24. esant reikalui, dalyvauja Savivaldybės tarybos, tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose, mero, administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją teikia jiems reikalingą juridinę ir kitą informaciją pagal skyriui priskirtą kompetenciją;
4.25. nagrinėja valstybės, kitų savivaldybių institucijų gaunamus raštus, kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje, Seimo kontrolierių atsiųstų raštų vykdymą;
4.26. pagal skyriaus kompetenciją rengia metodinę medžiagą, informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
4.27. derina savivaldybės administracijos padalinių pateiktus tarybos sprendimų, tarybos kolegijos (kai ji sudaroma) sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei jų pateiktų kitų savivaldybės sudaromų ar siunčiamų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą galiojančių Lietuvos Respublikos ir savivaldybės institucijų norminių teisės aktų reikalavimams, esant reikalui rengia ar prisideda prie savivaldybės dokumentų rengimo administracijos padalinių kuruojamais klausimais;
4.28. atlieka skundų, susijusių su savivaldybės tarnautojų ar komisijų veikla, tyrimą ir pateikia tyrimų išvadas administracijos direktoriui, merui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos norminiai aktai minėtų klausimų sprendimą paveda kitoms institucijoms;
4.29. derina savivaldybės sudaromų sutarčių ir susitarimų su kitomis savivaldybėmis, valstybės institucijomis ar įstaigomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, fiziniais asmenimis projektus pagal priskirtą kompetenciją ir tikrina jų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems Lietuvos Respublikos norminiams aktams, savivaldybės dokumentams;
4.30. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą gyventojams; esant reikalui, ruošia prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo; teikia ataskaitą Teisingumo ministerijai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;
4.31. analizuoja Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, pateikia savo pasiūlymus ir išvadas merui, kontroliuoja, kad laiku būtų pateikiami pasiūlymai dėl skyriui pateiktų teisės aktų projektų Lietuvos savivaldybių asociacijai;
4.32. konsultuoja savivaldybės tarnautojus surašant administracinių nusižengimų protokolus ir skiriant administracines nuobaudas;
4.33. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas;
4.34. dalyvauja organizuojant seniūnaičių rinkimus, rengia su tuo susijusius teisės aktų ir dokumentų projektus; kaupia informaciją apie išrinktus seniūnaičius, jų kontaktus, teikia šią informaciją skelbti Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje;
4.35. skyriaus tarnautojai pagal jiems priskirtą kompetenciją atlieka savivaldybės institucijų, mero sudarytų komisijų ir darbo grupių atsakingųjų sekretorių funkcijas;
4.36. tvarko skyriaus archyvą ir perduoda dokumentus saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;
4.37. rengia įgaliojimus savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams dėl atstovavimo savivaldybei teismuose, santykiuose su kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, fiziniais asmenimis;
4.38. dalyvauja savivaldybės organizuojamų viešųjų ir kitų pirkimų komisijų veikloje, rengia, teikia, pagal kompetenciją derina su pirkimais susijusius dokumentus ir ataskaitas, išskyrus atvejus kai pagal savivaldybės institucijų teisės aktus atskiros funkcijos šioje srityje pavestos kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
4.39. derina, rengia savivaldybės dokumentų projektus ar dalyvauja juos rengiant bei svarstant kitus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimu, konsultuoja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo ir poįstatyminių aktų taikymo klausimais; padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
4.40. numato priemones, parengia reikiamus dokumentus ir juos teikia savivaldybės administracijos direktoriui, siekiant užtikrinti, kad savivaldybėje būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai; teikia siūlymus nedelsiant šalinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus; Vyriausybės nustatyta tvarka parengia ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir merui Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti informaciją, dalyvauja šviečiant darbuotojus ir valstybės tarnautojus bei juos konsultuoja korupcijos prevencijos klausimais; rengia kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano projektą ir jų pakeitimo projektus; atsako už savivaldybės korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) ir kontrolę; apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka teikia išvadą Antikorupcijos komisijai apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir rezultatų pasiekimą; nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę; atlieka antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą, jei jis pagal teisės aktus yra privalomas;
4.41. dalyvauja savivaldybei organizuojant teisinio pobūdžio renginius, teikia informaciją šiais klausimais savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriui;
4.42. pagal LR norminiuose aktuose savivaldybėms priskirtą kompetenciją dalyvauja organizuojant vartotojų teisių apsaugą savivaldybėje, ginant vartotojų teises ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus ir teisės aktų, raštų, kitų dokumentų projektus šiame punkte nurodytais klausimais; rengia LR norminiuose aktuose nurodytoms institucijoms informaciją apie vartotojų apsaugą savivaldybėje ir teikia ją LR norminiuose aktuose nurodytoms institucijoms;
4.43. rengia informaciją, reikalingą savivaldybės strateginių plėtros planų ir strateginių veiklos planų, jų įgyvendinimo ataskaitų sudarymui, ir teikia ją Finansų ir investicijų skyriui;
4.44. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia ir teikia teisės aktuose nurodytus planus, ataskaitas, kitus dokumentus, duomenis tarybos ir mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoms;
4.45. organizuoja Nevyriausybinių organizacijų tarybos formavimą, koordinuoja jos veiklą, rengia atitinkamus dokumentų projektus;
4.46. Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka priima parengtus ir nustatyta tvarka suderintus savivaldybės tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžiuose svarstytinų klausimų sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus, informuoja atsakingus asmenis apie gautus posėdžių sprendimų projektus; pateikia Komunikacijos skyriui skelbti nepažeidžiant norminiuose teisės aktuose nustatytų terminų mero pasirašytas tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžių darbotvarkes;
4.47. registruoja Savivaldybės tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžių dalyvius, atlieka kitus su posėdžių rengimu susijusius darbus; praneša tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) apie vyksiančius posėdžius, pateikia posėdžių medžiagą;
4.48. protokoluoja rajono savivaldybės tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžius, esant reikalui, rašo komisijos ar komiteto posėdžio protokolą, tinkamai įformina ir saugo šių posėdžių protokolus ir jų ruošimo medžiagą, vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus – daro posėdžio garso įrašą ir jį saugo;
4.49. esant reikalui, rašo savivaldybės administracijoje vykstančių pasitarimų, susitikimų, susirinkimų, darbo grupių, komisijų posėdžių protokolus, esant teisės aktų nustatytiems reikalavimams – daro posėdžių garso įrašus ir juos saugo;
4.50. pateikia Savivaldybės tarybos ir kolegijos (jei ji sudaroma) posėdžių sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus dokumentus vykdytojams bei kitiems adresatams;
4.51. kaupia informaciją ir dokumentus apie Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo tarybos posėdžiuose priežastis;
4.52. vykdo Savivaldybės tarybos, kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės gaunamų ir siunčiamų raštų ir kitų vidaus dokumentų (išskyrus Alytaus rajono savivaldybės institucijų teisės aktuose nurodytus atvejus) registraciją;
4.53. tvirtina dokumentų kopijas, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia įstaigos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
4.54. organizuoja savivaldybės raštvedybos sistemą ir užtikrina jos vykdymą;
4.55. pildo savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo, mero patarėjų, tarybos sekretoriaus, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų Darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei pateikia šią informaciją Buhalterinės apskaitos skyriui;
4.56. priima iš savivaldybės administracijos skyrių nuolat ir ilgai saugomas bylas pagal perdavimo aktus, o laikino saugojimo – pagal sąrašus saugojimui į savivaldybės administracijos archyvą, tikrina ar tinkamai sudarytos bylos ir įforminti dokumentai, ar visos dokumentacijos plane nurodytos bylos įrašomos į aktus ir perduodamos. Pagal poreikį išduoda dokumentų kopijas, archyvines pažymas;
4.57. priima iš savivaldybės administracijos padalinių paruoštus dokumentacijos planus, sudaro visos savivaldybės dokumentacijos planą ir teikia derinti Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui;
4.58. priima, tvarko ir saugo likviduotų kolūkių, įmonių, žemės ūkio bendrovių archyvinius dokumentus; remiantis archyviniais dokumentais, išduoda nuorašus, kopijas;
4.59. atlieka valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;

4.60. supažindina pasirašytinai įstaigų ir įmonių, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovus, savivaldybės valstybės politikus (išskyrus savivaldybės merą ir mero pavaduotoją) bei kitus suinteresuotus asmenis, o Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis – savivaldybės merą ir mero pavaduotoją, savivaldybės ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis su Savivaldybės tarybos, kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, sutartimis bei kitais dokumentais;
4.61. įgyvendina asmenų aptarnavimo savivaldybėje tvarką, koordinuoja darbą vykdant gyventojų aptarnavimą vieno langelio principu, savivaldybės ir jos institucijų gautų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą, koordinuoja paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo savivaldybėje priemonių įgyvendinimą, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms pagal kompetenciją dėl šio darbo tobulinimo;
4.62. vykdo su mobilizacija ir civiline sauga susijusias funkcijas (iš jų – ruošia civilinės saugos dokumentus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais bei Alytaus rajono savivaldybės dokumentais, organizuoja civilinės saugos priemones ir kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis, radiacinės, cheminės žvalgybos ir dozimetrinės kontrolės prietaisais iš valstybinio rezervo, tikrina jų saugojimą bei tinkamumą naudoti; kontroliuoja valdymo ryšių, gyventojų perspėjimo ir informacijos sistemų paruošimą civilinės saugos interesams, organizuoja jų tobulinimą ir praktinį panaudojimą ekstremalių situacijų atvejais; tikrina radioaktyvaus užterštumo foną rajono teritorijoje; esant ekstremaliems įvykiams – skubiai sušaukia ekstremalių situacijų komisijų narius, informuoja apie susidariusią situaciją ir teikia siūlymus dėl ekstremalios situacijos paskelbimo, teikia siūlymus dėl ekstremalių situacijų likvidavimo priemonių, kontroliuoja civilinės saugos būklę chemiškai pavojingose įmonėse, valstybinės reikšmės, rizikos ir gyvybiškai svarbiuose objektuose, vykdo kitas funkcijas civilinės saugos srityje);
4.63. vykdo teisės aktuose nurodytas priemones ir užduotis rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;
4.64. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančios šalies paramą, neperžengiant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas;
4.65. organizuoja norminių teisės aktų projektų – savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų projektų – skelbimą Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, norminių teisės aktų – savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų – skelbimą Teisės aktų registre ir Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka, teikia Teisės aktų informacinei sistemai ir Teisės aktų registrui visą reikalingą informaciją;
4.66. užtikrina, kad būtų laiku ir tinkamai teikiama skelbti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymas ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus, informacija apie valstybės kontrolierių sprendimus ir jose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą, įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai savivaldybės administracijoje. Taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų, informacija apie įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą tarnybinę nuobaudą;
4.67. koordinuoja darbą naudojantis elektronine dokumentų valdymo sistema, rengia jos funkcionavimui reikalingų teisės aktų ir dokumentų projektus bei teikia juos tvirtinti pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovams dėl šios sistemos tobulinimo;
4.68. organizuoja administracinių paslaugų aprašymų rengimą ir / ar juos rengia, teikia viešųjų ir administracinių paslaugų aprašymų duomenis centralizuotam viešųjų ir administracinių paslaugų katalogui ir vykdo su tuo susijusius darbus;
4.69. organizuoja Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme ir jo lydimuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
4.70. teikia kompetentingoms institucijoms reikiamus dokumentus dėl savivaldybės institucijų ir mero patvirtintų dokumentų blankų privalomųjų formų vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui atlikimo ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;
4.71. įgyvendina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas priemones asmens duomenų apsaugos srityje;
4.72. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

9. Skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
9.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
9.3. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;
9.4. teikia administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

11. Skyriaus vedėją ir valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.

 

V. BAIGIAMOJI DALIS

13. Su šiais nuostatais skyriaus tarnautojai supažindinami Dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ priemonėmis.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:23:45

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528