Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJI BUHALTERĖ (Neringa Buškauskienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-225

(Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-474 redakcija)

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis buhalteris yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančiu buhalterinę apskaitą, biudžeto sudarymą bei vykdymą, biudžetinės įstaigos veiklą; savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Alytaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymais, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos, Alytaus r. Simno gimnazijos (toliau abi kartu - įstaigos) nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
3.4. gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
3.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir apskaitos programa; 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuodamas Alytaus r. Miroslavo gimnazijos ūkinės – finansinės veiklos buhalterinę apskaitą:

4.1.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
4.1.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
4.1.3. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;
4.1.4. vykdo turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
4.1.5. pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;
4.1.6. atlieka atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
4.1.7. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimam vykdyti;
4.1.8. laiku apskaičiuoja darbo užmokestį, atostoginius, pašalpas pagal nedarbingumo lapelius, išeitines išmokas ir kt.;
4.1.9. atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio pagal veikiančius Vyriausybės nutarimus (apskaičiuoja ir perveda socialinio draudimo įmokas, gyventojų pajamų mokestį), nurodymus pagal vykdomus raštus ir pan.;
4.1.10. laikosi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
4.1.11. laikosi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, nebaigtų darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
4.1.12. kontroliuoja piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimą, užkerta kelią finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams, apie pažeidimus praneša įstaigos direktoriui;
4.1.13. atlieka biudžeto sąmatos vykdymo analizę, lėšų indeksavimą pagal LR Vyriausybės nutarimus;
4.1.14. vykdo metinę piniginių lėšų, materialinių vertybių inventorizaciją, susumuoja rezultatus, informuoja apie juos rajono savivaldybės vadovybę;
4.1.15. teikia įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
4.1.16. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, vyresnysis buhalteris patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
4.1.17. atsako už einamąją finansų kontrolę. Vykdydamas šią kontrolę vyresnysis buhalteris vadovaujasi patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, kuriose nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų kontrolę;
4.1.18. tikrina visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, tuo tikslu reikalaudamas iš atsakingų įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai kontrolei vykdyti;
4.1.19. nurodo įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;
4.1.20. rengia ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus darbo tobulinimo klausimais, reikalauja iš įstaigos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;

4.2. rengia įstaigų finansines atskaitomybes ir, vadovams pasirašius, teikia savivaldybės administracijai jų nustatyta tvarka ir terminais;
4.3. nesant darbe kitų Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų, skyriaus vedėjo pavedimu vykdo jų pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas;
4.4. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo, įstaigos vadovo nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:

5.1. už atliekamų finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, vykdomos buhalterinės apskaitos teisingumą, apskaitos registrų parinkimą;
5.2. už teikiamos informacijos, ataskaitų bei balansų teisingumą;
5.3. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
5.4. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
5.5. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
5.6. už pavestų bei šiame pareigybės aprašyme numatytų uždavinių įvykdymą.

___________

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-05 11:53:53

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528