Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
Vasaris
    2024     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Vyresnioji specialistė (Nijolė Kiguolienė)

PATVIRTINTA Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-574

(Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. gegužės 18 d. įsakymo  Nr. D1-518 redakcija)

TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyresnysis specialistas yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės grupė – 4.
2. Pareigybės lygis – B. 

II SKYRIUS
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus norminius teisės aktus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, rajono savivaldybės mero potvarkius, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą ir įforminimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, visuomenės informavimą, išmanyti lietuvių kalbos raštvedybos, kalbos kultūros reikalavimus, žinoti savivaldybės institucijų ir įstaigų sistemą, veiklos principus, žinoti pagrindines jų funkcijas, tarnybinį etiketą ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
3.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
3.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvirtina savivaldybės gaunamų, siunčiamų dokumentų, savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų jų sudarytų dokumentų, archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų tikrumą;
4.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus įmonių ir įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, vadovų personalo klausimais (dėl pareigybių aprašymų rengimo, dėl priėmimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, dėl skatinimo, drausminės atsakomybės priemonių skyrimo, darbo užmokesčio nustatymo, atostogų suteikimo, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, stažuočių, materialinės atsakomybės taikymo ir kitais personalo klausimais); supažindina pasirašytinai šiame punkte nurodytus asmenis su vidaus dokumentais; atlieka kitas funkcijas, susijusias su šiame punkte nurodytų asmenų personalo tvarkymu;
4.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus personalo valdymo klausimais dėl savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Komunikacijos, Teisės ir vidaus administravimo skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) (rengia ir tikslina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, rengia ir dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo sutartis ir jų pakeitimus bei nutraukimus, administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kolektyvinės sutarties projektą, rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės politikų, savivaldybei pavaldžių organizacijų vadovų priėmimo, atleidimo, skatinimo, drausminės atsakomybės priemonių skyrimo, atostogų suteikimo, darbo užmokesčio nustatymo, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, stažuočių, materialinės atsakomybės taikymo ir kitais klausimais, kitus savivaldybės institucijų ir mero vidaus dokumentus); supažindina pasirašytinai ir / ar dokumentų valdymo sistemos priemonėmis šiame punkte nurodytus asmenis su vidaus dokumentais; atlieka kitas funkcijas, susijusias su šiame punkte nurodytų asmenų personalo tvarkymu;
4.4. nesant valstybės tarnautojo / -ų, atsakingo / -ų už savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų personalo valdymą, rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus personalo valdymo klausimais dėl savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (rengia ir tikslina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, rengia ir dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimus, administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kolektyvinės sutarties projektą, rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės politikų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, perkėlimo į kitas pareigas, komandiruočių, stažuočių, materialinės atsakomybės taikymo ir kitais klausimais, kitus savivaldybės institucijų ir mero vidaus dokumentus); supažindina pasirašytinai ir / ar dokumentų valdymo sistemos priemonėmis šiame punkte nurodytus asmenis su vidaus dokumentais; atlieka kitas funkcijas, susijusias su šiame punkte nurodytų asmenų personalo tvarkymu;
4.5. teikia informaciją, reikalingą pagal LR norminius aktus VĮ Registrų centrui ir kitoms institucijoms apie savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų pagal kompetenciją;
4.6. teikia duomenis ataskaitoms pagal savo kompetenciją;
4.7. teikia statistinę informaciją ir kitus duomenis valstybinėms institucijoms ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
4.8. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
4.9. dalyvauja pagal kompetenciją rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovų sudaromų komisijų ar darbo grupių darbe;
4.10. nesant darbo vietoje tarnautojo, atsakingo už asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, skyriaus vedėjo pavedimu vykdo visas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
4.11. prižiūri, kaip tvarkomi pagal teisės aktus priskirti savivaldybės archyviniai dokumentai; teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl trūkumų ir darbo tobulinimo šioje srityje; nesant darbuotojo, atsakingo už archyvinių dokumentų tvarkymą, vykdo šio darbuotojo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
4.12. vykdo kitas įstatymais, Lietuvos Respublikos norminiais aktais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaryta) sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su įstaigos ar vyresniojo specialisto funkcijomis tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

____________________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-29 00:07:03

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Asmenų aptarnavimas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528