Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Centralizuotas vidaus audito skyrius

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. D1-39


ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai reglamentuoja Alytaus rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – CVAS) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. CVAS yra Alytaus rajono savivaldybės administracijos padalinys.

3. CVAS yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

4. CVAS yra nepriklausomas nuo vertinamos Alytaus rajono savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už ją atsakingas. CVAS, CVAS vedėjo ir vidaus auditorių veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu.

5. CVAS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais CVAS nuostatais.

6. CVAS vedėjo ir vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir kitą įstatymuose nustatytą statusą turinčių asmenų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

 

II. CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. CVAS veiklos tikslas – padėti Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui siekti savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

8. CVAS veiklos uždavinys – atlikti Alytaus rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

8.1. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
8.2. tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
8.3. teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
8.4. konsultuoti viešojo juridinio asmens vadovą, viešojo juridinio asmens administracijos padalinių ir (ar) viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

9. CVAS, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. vertina, kaip Alytaus rajono savivaldybės administracija, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;
9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

9.2. vertina Alytaus rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
9.4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl  Alytaus rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
9.5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
9.6. rengia ir teikia konsultacijas Alytaus rajono savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
9.7. rengia CVAS veiklos planus ir metinę CVAS veiklos ataskaitą;
9.8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su CVAS veiklos tikslo įgyvendinimu.

 

III. CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS TEISĖS

10. CVAS turi teisę:

10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;
10.2. naudotis visa savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga CVAS funkcijoms atlikti;
10.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;
10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;
10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;
10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;
10.7. gavęs Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Alytaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;
10.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

11. CVAS gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su CVAS  veiklos tikslo įgyvendinimu.

 

IV. CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. CVAS vadovauja skyriaus vedėjas.

13. CVAS vedėjas  pavaldus ir atskaitingas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

14. CVAS vedėjas:

14.1. atsako už CVAS veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;
14.2. savarankiškai organizuoja CVAS darbą pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus CVAS nuostatus;
14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;
14.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje Tarnybos vadovui nustatytas funkcijas;
14.5. atstovauja Alytaus rajono savivaldybės administracijai CVAS kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;
14.7. gali turėti kitų teisės aktuose Vidaus audito tarnybos vadovui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su  CVAS kompetencija.

15. Nesant CVAS vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  arba jo įgalioto asmens paskirtas CVAS vidaus auditorius.

16. CVAS vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs CVAS vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

17. Specialieji reikalavimai CVAS vedėjui ir vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose vidaus audito tarnybos kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose (pareiginėse instrukcijose).

18. CVAS vedėjas ir vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:41:51

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528