Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Žemės ūkio skyrius

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-826


ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus veiklos nuostatai apibrėžia savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

2. Skyriaus paskirtis - valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimas.


II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

3. Skyriaus uždaviniai yra:

3.1. įgyvendinti rajone valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;

3.2. koordinuoti žemės ūkio klausimus rajone, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, įstaigomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, kitais savivaldybės administracijos padaliniais;

3.3. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą skatinti ekologinį, tausojantį žemdirbystę, ūkininkavimą

3.4. organizuoti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, taip pat kaimo plėtros programą finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, įgyvendinimą


III. FUNKCIJOS

4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

4.1. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programas;
4.2. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes savivaldybes tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;
4.3. rengia melioracijos statinių eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo perspektyvinius bei einamųjų metų planus, organizuoja melioracijos statinių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus;
4.4. eksploatuoja melioracijos ir hidrotechnikos statinius, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus;
4.5. atlieka melioracijos darbų techninę priežiūrą, nustatyta tvarka organizuoja baigtų darbų priėmimą;
4.6. nustato ir išduoda technines sąlygas statinių projektavimui ir miškų įveisimui melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse, derina darbo projektus, priešprojektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją;
4.7. rengia ir išduoda melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių techninę dokumentaciją;
4.8. rengia melioracijos statinių projektavimo užduotis, sudaro avarinių gedimų sąmatas;
4.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją dėl žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
4.10. organizuoja dirvų kalkinimą;
4.11. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos statinių apsaugos taisyklių, vykdo melioracijos statinių būklės kontrolę, atstovauja išieškant padarytus nuostolius, sprendžia ginčus tarp fizinių ir juridinių asmenų melioracijos statinių priežiūros klausimais;
4.12. teisės aktų nustatyta tvarka ruošia dokumentus konkursams melioracijos darbų programose numatytiems darbams atlikti;
4.13. tvarko melioracijos statinių ir melioruotų žemių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą;
4.14. vykdo skyriui priskirto valstybės ir savivaldybės turto, apskaitą, organizuoja šio turto priežiūrą bei apsaugą;
4.15. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų registravimą bei valstybinę techninę priežiūrą;
4.16. vykdo su žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų administravimo sistema susijusių dokumentų administravimą;
4.17. dalyvauja nustatant laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytus nuostolius, įformina komisijos aktus, skaičiuoja padarytą žalą;
4.18. tvarko Ūkininkų ūkių registrą ir atlieka su juo susijusius darbus;
4.19. vykdo žemės ūkio ir kaimo valdų registraciją ir registro duomenų kasmetinį atnaujinimą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
4.20. administruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą;
4.21. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją ir ataskaitas apie valstybinių funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;
4.22. kontroliuoja rajone esančių žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją eigą;
4.23. surenka žemės ūkio bendrovių (įmonių) oficialias statistikos formas ir pateikia Žemės ūkio ministerijai;
4.24. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai klausimais;
4.25. priima ir registruoja paraiškas paramai gauti iš žemės ūkio subjektų, atlieka pirminę duomenų patikrą, perduoda paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
4.26. vykdo Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytas paramos priemonių administravimo procedūras;
4.27. dalyvauja rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus ir kontroliuoja lėšų panaudojimą;
4.28. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir neviršydamas nustatytos kompetencijos, rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, žemės ūkio veiklos subjektais;
4.29. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir saugo archyvinę medžiagą;
4.30. organizuoja kaimo gyventojų šviečiamąją veiklą (sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūras, artojų ir kitas varžybas, žemdirbių šventes, konsultacijas ūkininkavimo klausimais);
4.31. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;
4.32. vykdo kitas savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaryta) sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, rajone įgyvendindamas valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse;
4.33. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės tarybos kolegijos (jei ji sudaryta), mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe, rengia tarybos sprendimų, tarybos kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.34. rengia sutartis su paslaugų teikėjais dėl benamių, beglobių šunų, kačių bei kitų smulkių gyvūnų gaudymo, surinkimo, globos bei kitais savivaldybei šioje srityje priskirtais klausimais; derina savivaldybės iškvietimus dėl benamių, beglobių šunų, kačių bei kitų smulkių gyvūnų gaudymo, surinkimo, globos bei kitais savivaldybei šioje srityje priskirtais klausimais, nurodytais sutartyse su gyvūnų globos paslaugų teikėjais;
4.35. įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas;
4.36. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

5. Skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jei ji sudaroma) sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, turi teisę:

5.1. kreiptis su paklausimais, įvairiais prašymais ir pan. į valstybės ir savivaldybių administravimo subjektus;
5.2. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti; iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti, kviesti kitų skyrių, tarnybų, įmonių, įstaigų, organizacijų specialistus ir seniūnus;
5.3. pagal skyriaus kompetenciją turi teisę teikti įstaigos vadovybei pasiūlymus organizaciniais darbo gerinimo klausimais;
5.4. kelti kvalifikaciją už savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytos tvarkos;
5.5. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose darbo tobulinimo klausimais;
5.6. pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip vykdo užduotis įstaigos struktūriniai padaliniai ir apie tai informuoti įstaigos vadovybę;
5.7. turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių.

6. Skyriaus vedėjas organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako.

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose bei kituose savivaldybės vidaus dokumentuose, tinkamą vykdymą.

8. Skyriaus vedėjas atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.


V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Skyriui vadovauja vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
10.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
10.3. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;
10.4. teikia administracijos direktoriui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
10.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

11. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

12. Skyriaus vedėją ir valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

13. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.


VI. BAIGIAMOJI DALIS

14. Su šiais veiklos nuostatais skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, supažindinami Dokumentų valdymo sistemos „Doclogix“ priemonėmis, o nesant galimybių - pasirašytinai.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:58:59

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0017.30 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Padalinio, kuriam pavesta aptarnauti besikreipiančius asmenis, kontaktai (8 315) 69 019,
el. p. [email protected]
Kalba, kuria gali būti aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys anglų k., rusų k.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas
Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. [email protected]
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528