Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
Naujienų prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
 2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. D1-190

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos nuostatai apibrėžia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus uždavinius, funkcijas, struktūrą ir darbo organizavimą, teises ir atsakomybę.

2. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kurio valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui.

3. Švietimo, kultūros ir sporto skyrių steigia, reorganizuoja ir likviduoja Alytaus rajono savivaldybės taryba.

4. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskirtis – teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo, kultūros ir sporto viešąjį administravimą Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo, kultūros ir sporto įstaigose, kurių savininko teises  įgyvendina Alytaus rajono savivaldybė, prižiūrėti kitų įstaigų,   kurių savininko teises  įgyvendina Alytaus rajono savivaldybė ir kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų užimtumas, veiklą, analizuoti ir teikti pasiūlymus, rengti savivaldybės institucijų kompetencijai priskirtus dokumentų projektus dėl įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, veiklos, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros politiką bibliotekų, muziejų, kultūros centro, teatrų, muzikos, dailės, etnokultūros, leidybos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros srityse, užtikrinti savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų)  ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą. 

5. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba), savivaldybės tarybos kolegijos (toliau – kolegija), jei ji sudaroma,  sprendimais, Alytaus rajono savivaldybės mero (toliau – meras) potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

 

 II.  ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS UŽDAVINIAI

6. Pagrindiniai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus uždaviniai:

6.1. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro,  įsakymus, Savivaldybės institucijų sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo, kultūros ir sporto veiklą;
6.2. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Savivaldybės švietimo įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą bei savivaldybei pavaldžių sporto įstaigų veiklą, dalyvauti profesinių mokyklų veikloje, vykdant profesinį mokymą;
6.3. prižiūrėti Savivaldybės  kultūros, meno, sporto ir kitose įstaigose organizuojamą vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą;
6.4. sudaryti sąlygas rajono žmonėms aktyviai dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje;
6.5. ugdyti teigiamą rajono bendruomenės požiūrį į sveikatą, kaip didžiausią vertybę, padėti tenkinti asmenybės poreikius;
6.6. analizuoti kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, rengti kultūros plėtros programas, koordinuoti jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
6.7. teikti pasiūlymus Alytaus rajono savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
6.8. organizuoti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą savivaldybėje, koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).


III. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS FUNKCIJOS

7. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai Savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
7.2. tiria ir vertina sporto būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų sporto poreikiai Savivaldybės teritorijoje;
7.3. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros  ir sporto dalį: konsultuoja Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigas metinių įstaigų veiklos ir tikslinių švietimo, kultūros ir sporto programų parengimo klausimais, rengia tikslinių švietimo, kultūros ir sporto programų projektus, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;
7.4. inicijuoja ir dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant švietimo, kultūros ir sporto projektų arba programų rengimą, jų teikimą fondams, konkursams ir pan., dalyvauja rengiant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas bei inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą;
7.5. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
7.6. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias Savivaldybei pavaldžias švietimo ir sporto  įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
7.7. teikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, valstybinės švietimo priežiūros institucijoms, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir visuomenei administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo, kultūros ir sporto būklę Savivaldybėje; tvarko švietimo informacines sistemas;
7.8. vykdo valstybinę švietimo stebėseną pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais patvirtintus Valstybės švietimo stebėsenos rodiklius ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašą;
7.9. inicijuoja Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto savivaldos institucijų kūrimąsi ir remia jų veiklą;
7.10. koordinuoja Savivaldybės mokyklų, kultūros įstaigų ir sporto įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir  mokyklų  bendruomenes ugdymo proceso organizavimo  ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
7.11. koordinuoja Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto  įstaigų  veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą mokiniams ir pedagoginę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, pabėgėlių vaikams, beglobiams, mokyklų nelankantiems vaikams, riboto mobilumo asmenims, bedarbiams, taip pat grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos  ir prie visuomenės  nepritapusiems asmenims;
7.12. koordinuodamas Savivaldybės pavaldžių pagalbos mokiniui, mokytojui  ir mokyklai įstaigų veiklą, teikia kvalifikacijos tobulinimo, konsultacinę pagalbą mokykloms ir  mokytojams;
7.13. prižiūri Savivaldybės mokyklų ir sporto įstaigų veiklą, o taip pat kitų Savivaldybės įstaigų, kurios organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, vaikų užimtumą, šios srities veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką;
7.14. koordinuoja švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl veiklos gerinimo (tobulinimo);
7.15. organizuoja Savivaldybės mokyklų vadovų ir mokytojų atestavimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  nustatyta tvarka;
7.16. rengia Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus  įsakymų projektus švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kompetencijai priskirtais  klausimais;
7.17. organizuoja reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
7.18.  vertina savivaldybės mokyklų mokinių mokymosi pasiekimus, prižiūri mokyklų veiklą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką;
7.19. nustatyta tvarka organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą;
7.20. kartu su Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir mokyklomis nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo poreikius,  kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad Savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas;
7.21. organizuoja nemokamą mokinių  vežimą į mokyklas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir Transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka;
7.22. organizuoja specialiųjų poreikių asmenų  vežimą į bendrojo ugdymo mokyklas;
7.23. koordinuoja mokinių maitinimo organizavimą Savivaldybės mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose;
7.24. kaupia ir sistemina informaciją apie švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra Savivaldybė, veiklą;
7.25. dalyvauja organizuojant rajono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus;
7.26. rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo ir sporto programų įgyvendinimu mokinių atostogų metu;
7.27. priima ataskaitas iš Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto  įstaigų, sudaro statistines ataskaitas, reikalingas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,  Švietimo informacinių technologijų centrui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai;
7.28. koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą;
7.29. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo, kultūros ir sporto, švietimo pagalbos organizavimo, konsultuoja kultūros paveldo objektų savininkus ar valdytojus kompensavimo, tautinio paveldo produkto sertifikavimo, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) klausimais;
7.30.  pagal savo kompetenciją organizuoja, prižiūri, tobulina ir koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą ir jaunimo politikos įgyvendinimą;
7.31. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
7.32. tiria, analizuoja ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo rezultatus savivaldybės teritorijoje;
7.33. teikia siūlymus rengiant savivaldybės strateginės plėtros planą, ilgalaikių ir metų veiklos programų projektus bei kitus sprendimų projektus švietimo, kultūros ir sporto, jaunimo politikos klausimais;
7.34. rūpinasi profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje;
7.35. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, rūpinasi savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
7.36. inicijuoja, organizuoja kultūrinės projektinės veiklos iniciatyvas;
7.37 renka ir analizuoja informaciją apie koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
7.38. ruošia  dokumentus nuolatiniam ir ilgam saugojimui, nurašymui, sunaikinimui;
7.39. rengia administracinių paslaugų teikimo aprašymus, nuolat prižiūri ir inicijuoja jų tikslinimą, atsižvelgiant į skyriaus veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių administracinių paslaugų teikimą, pasikeitimą ir kitas aplinkybes;
7.40. vykdo kitas LR norminiuose aktuose bei savivaldybės tarybos sprendimuose, mero potvarkiuose bei administracijos direktoriaus įsakymuose nustatytas funkcijas.


IV. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui vadovauja šio skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas:

8.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, koordinuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų direktorių vadybinių funkcijų vykdymą pagal savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;
8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
8.3. atsiskaito administracijos direktoriui už skyriaus veiklą;
8.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, įstaigos vadovo pavedimus.

9. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją ir specialistus įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.

10. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo ir specialistų  funkcijas ir pavaldumą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.

11. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka paskirtas skyriaus specialistas arba kitas administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

12. Bendriems Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarnautojų ir  švietimo, kultūros, sporto įstaigų direktorių pasitarimams, kurie rengiami pagal poreikį Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo nustatytu laiku ir paskirtoje vietoje, vadovauja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Nesant vedėjo, pasitarimams vadovauja kitas paskirtas skyriaus specialistas.


V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

13.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

13.1. gauti nustatyta tvarka iš Alytaus rajono savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
13.2. gauti informaciją iš rajono  įstaigų, taip pat seniūnijų, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
13.3. kreiptis su paklausimais, įvairiais prašymais ir pan. į valstybės ir savivaldybių administravimo subjektus;
13.4. teikti informaciją administracijos struktūriniams  padaliniams;
13.5. bendradarbiauti su kitų savivaldybių administracijų švietimo, kultūros  ir sporto padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13.6. kelti kvalifikaciją už savivaldybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų nustatytos tvarkos;
13.7. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose darbo tobulinimo klausimais;
13.8. pagal savo kompetenciją prižiūrėti švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą;
13.9. gali turėti kitų Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytų teisių.

14. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako.

15.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už pavestų funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose ir pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

16. Skyriaus vedėjas atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.


 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-29 02:52:58

   ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

 

PRIIMAMOJO DARBO LAIKAS

Pirmadieniais, trečiadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais  8.0018.00 val.
Penktadieniais  8.0015.45 val.

Administracijos specialistų priėmimo darbo grafikas

Informacija telefonu (8 315) 69 019

Biudžetinė įstaiga
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530
Faks. (8 315) 74 716
El. p. info@arsa.lt
Duomenys saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre,
kodas 188718528